Klikk her for nedlasting av sakspapirer

Klikk her for direktesending


Saksliste

FO 10/21 Innbyggerspørsmål – bolyst og blilyst for befolkningen i Kjelderen
FO 11/21 Spørsmål til kommunestyret 15.- 16. desember - Harald Evanger (Sp) - konflikten i Kjellerskogen


PS 96/21 Lovlighetskontroll av Nordreisa kommunestyrets vedtak i møte 28.10.21 
PS 97/21 Utbygging av Moan skole -ny behandling 
PS 98/21 Referatsak
RS 65/21 Orientering - Medarbeiderundersøkelsen 2021 
RS 66/21 Utskrift fra ekstraordinær generalforsamling Reisa Vekst AS 2.11.21 
RS 67/21 Referat eiermøte i Ymber 10.11.2021 
RS 68/21 En kjennelse om avvisning - lagmannsrettens dom i sak Kjellerskogen 
RS 69/21 Klagebehandling - midlertidig dispensasjon - ny akvakulturlokalitet vest for Haukøya - Skjervøy - Troms og Finnmark 
PS 99/21 Samarbeid Nav Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord - Orientering ved NAV Troms og Finnmark 
PS 100/21 Kommuneavtale mellom Nordreisa kommune og Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark
PS 101/21 Evaluering av flyktningtjenesten 
PS 102/21 Anmodning om bosetting av flyktninger i Nordreisa kommune i 2022 
PS 103/21 Plan for barnehagestruktur i Nordreisa kommune 2023-2031 
PS 104/21 Salg av eiendom - Storslett Barnehage 
PS 105/21 Møteplan 2022 
PS 106/21 Invitasjon til medeierskap i Kvääniteatteri AS 
PS 107/21 Innkjøp av bil til helse- og omsorg - fornyet behandling
PS 108/21 Oksfjord vannverk - finansiering av forlengelse av vannledning 
PS 109/21 Økonomirapport 3.kvartal 2021 og budsjettregulering 3/2021 
PS 110/21 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2022 
PS 111/21 Handlings- og økonomiplan 2022-2025 
PS 112/21 Sluttbehandling av kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms
PS 113/21 Tilstandsrapport i barneverntjenesten i Nordreisa kommune m/Orientering fra kommunalsjef Siri Ytterstad 
PS 114/21 Prosjekt for etablering av digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark 
PS 115/21 Fritak for leveringsplikt elektrisitet ved Reisavann 
PS 116/21 Avklaring av ansvarsfordeling mellom grunneier og kommune ved naturfare 
PS 117/21 Endring av selskapsavtale pr 01.01.2022 K-Sekretariatet IKS 
PS 118/21 Godkjenning av nytt ungdomsråd høst 2021 til vår 2023 
PS 119/21 Søknad om fritak som meddommer i Nord-Troms Tingrett - Tom Vegar Kiil 
PS 120/21 Søknad om fritak fra politiske verv Isabel Vangen (Sp) 2
PS 121/21 Søknad om permisjon fra politiske verv for resten av valgperioden - Else Marie Haugstad (Frp) 

Orienteringer:
• Drift av Sonjatun sykehjem v/kommunalsjef for helse- og omsorg Angela Sodefjed
• Status Covid-19 og vaksinasjon 
• Norsk Folkehjelp avd. Nordreisa