Dersom du som innbygger har spørsmål eller synspunkter må du innen kl 12:00 dagen før møtedag (onsdag 3. februar 2021)  ha innlevert dette til ordføreren. Spørsmåla bør gjelde kommunale forhold Du kan sende dette pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no - eller via eDialog  - Eller kom innom servicetorget man-fre mellom kl 8-15

På sakslisten er det mange spennende saker:
 
• Nord-Troms Lensmannsdistrikt v/regionlensmann Ole Johan Skogmo (20 min)
• Kvääniteatteri SUS v/prosjektleder Inger Birkelund (10 min)
• Regional kvikkleirekartlegging v/kommunalsjef for drift og utvikling Dag Funderud (10 min)
 
RS 1/21 Melding om vedtak - forvaltningsrevisjon - kvalitet i sykehjemstjenestene i Nordreisa kommune 2019/919
RS 2/21 Høringsnotat Meld.St. 9 Mennesker, muligheter og norske interesser i nord 2021/62
RS 3/21 Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 26.01.21 2019/1270
RS 4/21 Referat fra møte i Ungdomsrådet 02.12.20 2020/83
RS 5/21 Protokoll fra møte i RUST 18.1.2021 2016/1153
RS 6/21 Tilsagn om tilskudd til kommunale næringsfond og Finnmark fylkeskommune Havbruksfond 2020 2020/229
RS 7/21 Redusert bosetting av flyktninger - nye rammer for kommunens flyktningtjenester. 2019/1234
RS 8/21 Rundskriv H-1/21 Statsbudsjettet for 2021 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner 2020/582
RS 9/21 Tilbakemelding om rutejustering i fergetilbudet i Nordreisa kommune 2020/960
RS 10/21 Særutskrift fra formannskapet: Anskaffelsesreglementet for innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms 2017/1196
RS 11/21 Særutskrift fra formannskapet: Høring - endring i smittevernloven (portforbud)
 
PS 2/21 Detaljreguleringsplan Storslett sentrum - prinsippdiskusjon 
PS 3/21 Næringsareal - fastsettelse av priser og betingelser, samt tilgjengeliggjøring av avsatte næringsareal
PS 4/21 Status for havnesamarbeidsprosjektet i NordTroms - veien videre 
PS 5/21 Forprosjekt cruise, og søknad om treårig hovedprosjekt 
PS 6/21 Midlertidig endring av retningslinjene for kommunalt næringsfond 2020 (Koronamidler) 
PS 7/21 Innkjøpstjenesten i Nord-Troms: revidert samarbeidsavtale, handlingsplan og anskaffelsesstrategi 
PS 8/21 Tjenesteavtale med Visit Lyngenfjord for 2021 
PS 9/21 Grunnboringer av flere områder 
PS 10/21 Innspill til KS - Omstilling i koronaens tid 
PS 11/21 Status i arbeidet med Interkommunalt politisk råd (IPR) 
PS 12/21 Tilpasning av driften i helse og omsorgssektoren til eksisterende økonomisk ramme 
PS 13/21 Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre 
PS 14/21 Etablering av Troms og Ofoten helsefellesskap 
PS 15/21 Hovedavtale mellom UNN og Nordreisa kommune ang Distriktsmedisinsk senter 
PS 16/21 Revidering av delegasjonsreglement for Nordreisa kommune 
PS 17/21 Revidert strategisk barnehageplan 2020-2015 
PS 18/21 Tilstand i barneverntjenesten 20.1.2021 og planlagte tiltak i 2021 
PS 19/21 Valg av samarbeidsutvalg barnehager og skoler 2020 - 2023 
PS 20/21 Suppleringsvalg av varamedlem til kontrollutvalg for resten av valgperioden 
PS 21/21 Uttalelse fra Nordreisa kommune om Ullsfjordbindelsen 
 
FO 1/21 Detaljhandelen i Nordreisa v/Olaug Bergset (Sp) 2021/107
FO 2/21 Nortura Målselv v/Olaug Bergset (Sp) 2021/109