Våren 2020 skal det velges nye meddommere til tingretten og lagmannsretten, samt jordskiftedommere og skjønnsmenn for perioden 2021 – 2024. Som meddommer vil du være med å ta avgjørelser i rettssaker.

Du må være mellom 21 og 70 år, folkeregistrert i Nordreisa kommune, ha gode norskkunnskaper, ikke være fradømt stemmeretten, under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling/karantene. Det vil også være en stor fordel om du har en viss digital kompetanse med hensyn til arbeidsmåtene i de alminnelige domstolene og jordskifterettene. 

Er du meddommer i dag, må du melde deg på nytt hvis du ønsker å fortsette.

Nordreisa kommunestyre skal velge 34 meddommere til Nord-Troms Jordskifterett, Hålogaland Lagmannsrett og Nord-Troms Tingrett for perioden 2021.  Dette er en veldig betydningsfull samfunnsoppgave, og det er viktig med en bred representasjon av kommunens innbyggere.

Frist for å melde interesse for å bli valgt/gjenoppnevnt er satt til 14. mai 2020

Nordreisa kommunestyre skal velge: 

 • 22 meddommere til tingretten.
 • 6 lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten
 • 6 jordskiftemeddommere til jordskifteretten

Det er ønskelig at meddommere i jordskifteretten har kunnskap på ett eller flere av følgende tema:

 • Jakt og fiske
 • Taksering av fast eiendom
 • Reindrift
 • De fleste av sakene i jordskifteretten innebærer befaring, så meddommerne må derfor ha normalt god helse og kunne ta seg fram i terrenget.

Hvem kan være meddommere?

Domstolloven (§§ 70-72) stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av disse kravene er:

 • Folkeregistret i Norge.
 • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2021.
 • Snakker og forstår norsk.
 • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.
 • Meddommere skal være vanlige kvinner og menn.
 • Lekdommers lovlydighet (det vil bli innhentet opplysninger jf.domstolloven §72.

Vervet gjelder for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.

Mer informasjon om det å være meddommer kan du finne på www.domstol.no/lekdommer

Etter at kommunestyret har foretatt valg vil de som er oppnevnt bli varslet i eget brev.

Hvordan bli meddommer?

Du melder deg som meddommer ved å fylle ut og sende inn  elektroniske skjema . Du kan også ta direkte kontakt med oss pr tlf. 77 58 80 15. 

Du må oppgi om du ønsker å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten. Du kan ikke velges både til lagmannsretten og tingretten, men personer som velges til en av disse to rettene kan i tillegg melde seg om aktuelle meddommere til jordskifteretten – du må da oppgi hvilken kompetanse du innehar.

Vi oppfordrer også de som er meddommere og skjønnsmenn i inneværende periode, og som ønsker å bli gjenoppnevnte  å fylle ut dette skjemaet til oss.

Eventuelle spørsmål rettes til sak- og arkivleder Ellinor Evensen på tlf. 775 88 011 eller på e-post til ellinor.evensen@nordreisa.kommune.no.