Nordreisa kommune oppfordrer alle til å vise respekt for Reisaelva i flom, uansett hvor stor vannføringen er gjennom dagene som kommer.  Det er svært store krefter i elva som verken voksne eller barn kan hamle opp med.

 

Reisaelva fører med seg store mengder trær, røtter, løsøre og søppel som tatt av elva.  Materiellet som elva fører med seg gjøre stor skade. Dersom en båt treffes av eksempelvis et tre, kan det medføre kantring med svært uheldige konsekvenser for personer om bord.

 

I tillegg fører elva med seg forurensning fra avføring både fra dyr og mennesker.  Avløpsanlegg for noen boliger og fritidsboliger er oversvømt langs Reisaelva og langs noen sideelver/bekker.  Kloakkvann fra oversvømte anlegg går urenset med bakterier og virus ut i flomstor elv/bekk.

 

Alle henstilles sterkt til å holde seg borte fra Reisaelva og andre områder som er berørt av flomvann. Det kan oppstå undergraving av overflommet terreng eller elvekanter som gir farlige situasjoner.

Sørg for å holde barn borte fra slike områder da det er farlig!