Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg må levere listeforslag innen fristen den 31. mars kl. 12.00

Et listeforslag er valglisten til partiet/gruppen med oversikt over kandidatene som stiller til valg. Det er en rekke krav til listeforslagene. Anbefaler at dere setter dere inn i kravene i god tid før fristen. Valgdirektoratet har også god informasjon om dette på sine nettsider om å stille til valg.

Noen grunnleggende krav til listeforslagene

Listeforslaget skal inneholde informasjon om hvilket valg det gjelder, partinavn og oversikt over kandidatene i nummert rekkefølge med navn og fødselsår. Inntil de 6 øverste kandidatene kan kumuleres. De kumulerte kandidatene skal merkes med fet skrift. I utgangspunktet må boksen for «bosted/stilling» enten fylles ut for alle kandidatene eller ingen. Hvis dere velger å ikke fylle ut informasjon om «bosted/stilling», og det er fare for forveksling av kandidater, må dere likevel fylle ut informasjon om «bosted/stilling» for den eller de kandidatene det gjelder.

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:

 1. En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
 2. En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
 3. Dersom en kandidat til kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
 4. Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon

Krav til underskrifter

Hvor mange underskrifter som kreves er avhengig av om partiet er registrert i Partiregisteret og oppslutningen ved forrige stortingsvalg. De fleste partier i Nordreisa kommune kan levere listeforslag etter forenklet regelverk og malene for dette. Oversikt over partier som skal begynne seg av forenklet regelverk finner du her: https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/artikler/partier-som-kan-stille-etter-forenklet-regelverk-i-2023/

Listeforslag som stiller etter forenklet regelverk trenger bare underskrift av to styremedlemmer i lokallaget. Underskrivere må ha stemmerett i valgdistriktet listeforslaget gjelder for.

Øvrige listeforslag skal være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Ved kommunevalget i Nordreisa kommune i 2019 var det 3 848 stemmeberettigede. Det vil si at det kreves 77 underskrifter ved oversendelsen av listeforslaget til kommunevalget i år. Underskriftene vil være unntatt offentlighet. Være obs på at det ikke er mulig for en person å underskrive på mer enn én liste.

Innlevering av listeforslag (frist er 31. mars 2023 kl. 12.00)

Det er to måter å levere listeforslaget til kommunen, elektronisk eller på papir:

Dere finner informasjon i krav til innhold og tilgang på maler her: https://www.valg.no/om-valg/stille-til-valg/listeforslag-pa-papir/

 

Endringer før fristen er utløpt

Fram til innleveringsfristen har forslagsstillerne full rådighet over listeforslaget, selv om det er levert til valgstyret. De kan endre rekkefølgen på kandidatene, bytte ut kandidater og så videre  De kan også levere inn et nytt listeforslag.

Dersom det er levert inn flere listeforslag fra samme parti er det det sist innleverte som gjelder.

Fristen for tilbakekalling av listeforslaget er 20. april kl. 12.00

Tillitsutvalget til forslagsstiller kan trekke tilbake listeforslaget. Fristen for tilbakekalling er 20. april kl. 12.
 

Hvem utgjør tillitsutvalget?

 • For et registrert parti (parti som er registert i Partiregisteret) som kun har to underskrifter på listeforslaget, regnes styret i lokalavdelingen som tillitsutvalg.
 • For øvrige partier og lister må det oppgis hvem som er tillitsutvalg, ellers regnes de fem øverste underskriverne som tillitsutvalget.

Veien videre etter innsendt listeforslag

Valglistene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. 

 • Siste frist for å levere inn valglistene er 31. mars kl. 12
  • Et gyldig listeforslag må enten:
   • ha kommet fram til kommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller
   • ha kommet inn til kommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag, eller
   • ha kommet inn til kommunen via eDialog eller e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.
 • Fristen for tilbakekalling av listeforslaget er 20. april kl 12.00

 

 • Innen 1. juni skal listeforslagene behandles av valgstyret
  1. Gå igjennom listeforslagene
  2. Beskjed til kandidater
  3. Behandler fritakssøknader
  4. Valgstyrets behandling
  5. informer forslagsstiller
  6. Offentliggjøre godkjente lister
  7. Behandle klager