Fartsgrenser langs kommunale veier i distriktet har vært gjennomgått.  Det er avdekket uoverensstemmelse mellom fartsgrenser oppgitt i Nasjonal veidatabank og skiltet fartsgrense langs mange kommunale veier. En ny vurdering av fartsgrenser er gjort.  Før endelig vedtak om nye fartsgrenser for navngitte kommunale veier fastsettes, er forslaget sendt på høring til politiet og til Statens vegvesen.  For mer informasjon viser vi til vedlagte dokumenter.  Innspill kan sendes til postmottak@nordreisa.kommune.no innen 12. april 2023.

 

For mer informasjon se vedlagte dokumenter. 

Fartsgrenser kommunale veier i distriktet.pdf

Forslag fartsgrenser kommunale veier distrikt med kartskisser.pdf

Oversikt forslag fartsgrenser kommunal vei distrikt Nordreisa.pdf