Ønsker du å kjøpe deler av en annen eiendom eller selge deler av din egen, kan du søke om arealoverføring. 
 
Arealoverføring innebærer at det fradeles en del av en eiendom, og at denne delen slås sammen med en annen eiendom. Ved arealoverføring slipper man å opprette egen grunneiendom, tinglyse skjøte og utføre en sammenslåing av eiendommene.

Justeringer der arealet er under 5% av eiendommens totale areal kan gjøres ved grensejustering.

Hvem kan søke, skjema mm

Eier av eiendom (hjemmelshaver), fester, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt kan søke om arealoverføring.

Søknadskjema

Skjema for søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning finner du her (PDF, 407 kB).

Vedlegg til søknad

Situasjonskart – der det markeres hvilket areal som skal overføres. Kart finner du her
Ved nabovarsling brukes skjema "nabovarsel", "opplysninger gitt i nabovarsel" og "kvittering for nabovarsel".

 • Skjema "nabovarsel" skal kun benyttes ved rekommanderte sendinger, ett skjema til hver nabo. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen. Mer informasjon om nabovarsling finner du her.
 • Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden.
 • Mer informasjon om nabovarsling finner du her.

Hva skjer videre etter at du har søkt?

Når søknaden er registrert hos oss, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer vi om dette. Trenger søknaden behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser enn kommunen, sørger vi for innhenting av disse. 

Etter at søknaden er behandlet kontakter vi deg for å avtale når og hvor søker, landmåler og berørte parter skal møtes på aktuell eiendom for å befare eiendommenes grenser. Dette kalles en oppmålingsforretning.  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket sendes til søkerne med kopi til eventuelle parter som har hatt merknader til søknaden.

Hva må være på plass før oppmålingsforretning?

Etter at søknaden er behandlet kontakter vi deg for å avtale når og hvor søker, landmåler og berørte parter skal møtes på aktuell eiendom for å befare eiendommenes grenser. Dette kalles en oppmålingsforretning.

Når tillatelse er gitt blir saken fordelt til en landmåler.

Før møte på eiendommen/oppmålingsforretningen kan avholdes:

 • Eventuelle vilkår i tillatelsen må være oppfylt.
 • Partene må undertegne «Erklæring om arealoverføring» der blant annet kjøpesummen og verdien på arealet må være angitt. Dette må leveres inn i originalt eksemplar.
 • Det må foreligge erklæring fra panthavere om pantefrafall og avklaringer i forhold til bruksretter. Dette gjelder dersom det hefter pant på avgivende eiendom. Erklæringen om pantefrafall må tinglyses på originale pantedokumenter. Dette gjøres som regel av banken som har pant på eiendommen.
  • Pantefrafallet bør formuleres slik:
   • «XX frafaller pant i arealoverføring mellom gnr.../ bnr... og gnr.... og bnr.... på yy m2».
 • Det må ryddes opp i eventuelle pant/pengeheftelser slik at det ikke er prioritetskollisjon på arealene som skal føres sammen. Prioritetskollisjon oppstår når eiendommer har ulike tinglyste pengeheftelser f.eks lån i ulike banker med ulik prioritet.

Søkere og eierne av tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel minst to uker før møte på eiendommen/oppmålingsforretningen finner sted. Det føres en protokoll der det framgår hvem som møtte, om det var enighet/uenighet i påviste grenser og eventuelt andre forhold som kom opp under oppmålingsforretningen.

Matrikkelføring og tinglysning

 • Etter møte på eiendommen/oppmålingsforretningen er gjennomført og alle vilkår er oppfylt, føres de nye eiendomsgrensene inn i Norges offisielle eiendomsregister/matrikkelen før vi sender melding om arealoverføringen til Kartverket for tinglysing.
 • Dersom avgiftsmyndighetene ikke godtar markedsverdi som grunnlag for dokumentavgiften eller det viser seg at arealoverføringen fører til prioritetskollisjon, eller andre forhold som hindrer tinglysing, vil arealoverføringen ikke bli tinglyst, men returnert til kommunen og partene for retting.
 • Når kommunen får tilbakemelding på at arealoverføringen er tinglyst, tas det ut matrikkelbrev som sendes til søker/rekvirent.