Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning kan gå ut på å 

  • klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
  • merke og måle eksisterende grenser i mark i tråd med partenes påstander og framlagte dokument
  • framskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.) For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen. 
  • merke og måle nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven

Hvem kan be om oppmålingsforretning

  • Eiere av eiendom (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom)
  • Personer som har festet grunn for mer enn ti år
  • Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Påvise grenser

Hvis grensemerkene for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning. Grensepunkt blir merket og berørte parter blir orientert. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.