Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Kommunestyrets vedtak

Forslag til detaljregulering av E6 Kvænangsfjellet med plan ID 19422014_006 med plankart sist revidert 20.5.2015 og planbeskrivelse inkl. planbestemmelser sist revidert 20.5.2015, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12.

Plandokumenter:

Plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse og øvrige vedlegg slik de ble vedtatt, samt vedtaksbrev som inkluderer kopi av saksframlegg og saksprotokoll er tilgjengelig her:

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klageadgang

Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Troms innen tre uker fra kunngjøring. Klagen framsettes, jf. plan- og bygningslovens § 1-9, skriftlig til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett ev. postmottak@nordreisa.kommune.no.