I forbindelse med den administrative omorganiseringa i 1996 ble det vedtatt opprettelse av servicekontoret. Målet med selve omorganiseringen i 1996 var bl.a å få en administrasjon som var tilpasset den politiske strukturen og som i større grad kunne ivareta et helhetsperspektiv på kommunal drift. I årsmeldingen i 1996 skriver daværende rådmann Ernst Isaksen bla.: "Informasjon og service er en stadig viktigere del av kommunal virksomhet. Den nye servicekontoret skal være Nordreisa kommunes viktigste ansikt utad. I prinsippet skal kommunens innbyggere kunne henvende seg til servicekontoret og få svar på det meste som gjelder kommunale forhold."

 

I dag er servicetorget samorganisert med personaltjenester. Service- og personaltjenester er etatenes veiviser til innbyggerne og ansatte, og bidrar til at offentlige tjenester blir lettere tilgjengelig for alle. Tjenesten ivaretar sektorovergripene funksjoner som forhandlinger, sentrale avtaler, tilsettinger, lønnsfastsettelser, HMS, kvalitetssystem, beredskap, samarbeidsutvalg, tillitsvalgte og verneombud, oppfølging av ledere og andre, rådgivning, saksbehandling, bindeledd mellom politisk og administrativt nivå, personalforvaltning, servicetorg, politisk sekretariat, arkiv, valg, pressekontakt, digitalisering, sosiale medier, boligkontor, skjenkesaker, tobakksforskrift og alkoholforskrift mm.  

Servicetorget er lokalisert på rådhuset - og kundemottak er til venstre når du kommer inn hovedinngangen til rådhuset.