Organisasjonskart Nordreisa kommune

H 0bN 0WWpLHIAAAAASUVORK 5CYII=

Nordreisa kommune er administrativt organisert i trenivåmodell med tre beslutningsnivåer: Kommunedirektør, sektorledere og virksomhetsledere. På noen områder er det opprettet avdelingsledere med redusert ansvar. 

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, og leder arbeidet med å forberede saker for folkevalgte organer, og er ansvarlig for at disse er forsvarlig utredet. Kommunedirektøren har videre ansvar for å gjennomføre og iverksette politiske vedtak. Kommunedirektørens ansvar og myndighet er gitt i kommuneloven og kommunens delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret.

Kommunedirektørens ledergruppe består av 3 kommunalsjefer, service– og personalsjef (rådmannens stedfortreder) økonomisjef og DMS-leder. Sektorlederne har kommunedirektørens fullmakt innen sine ansvarsområder. Dette er nærmere beskrevet i kommunedirektørens administrative delegasjonsreglement.

Beredskapsarbeidet er tillagt service– og personalsjefen i en koordinerende funksjon.

Virksomhetslederne er ansvarlig for å lede sine respektive virksomheter, innen rammen av de fullmakter som er delegert fra sektorleder. Dette innebærer at virksomhetsledere har den myndighet som er nødvendig for å sikre tjenesteområdets drift; både når det gjelder personell, økonomi og fag. Der hvor det er opprettet avdelingsledere, er disse delegert personell og fag. Dette er beskrevet i deres stillingsbeskrivelser.

 

 

Sentraladministrasjon

n 8EzGr 7YlLINwAAAABJRU 5ErkJggg==

Sentraladministrasjonen omfatter sentraliserte og sektorovergripene funksjoner. Under sentraladministrasjonen ligger kommunedirektør, personal, økonomi, servicetorg. Service- og personaltjenester organiseres med 1 fagleder; fagansvarlig sak og arkiv.  Økonomisjef og Service- og personalsjef, rapporterer direkte til kommunedirektør. Service– og personalsjef er også kommunedirektørens faste stedfortreder.

Sektoradministrasjonen håndterer sektorovergripene forhold som beredskap, ikt sikkerhet, personvernombud, samarbeid og samordning hovedtillitsvalgtes og hovedverneombud, lønn, regnskap, budsjett, innkjøp, skatteinnfordring, politisk sekretariat, boligkontor, digitalisering, skjenke-, serverings– og tobakssaker, utleie mm.

Service– og personaltjenester
Tjenesten ivaretar sektorovergripene funksjoner som forhandlinger, sentrale avtaler, tilsettinger, lønnsfastsettelser, HMS, kvalitetssystem, beredskap, samarbeidsutvalg, tillitsvalgte og verneombud, oppfølging av ledere og andre, rådgivning, saksbehandling, bindeledd mellom politisk og administrativt nivå, drift og utvikling IKT, personalforvaltning, servicetorg, politisk sekretariat, arkiv, valg, pressekontakt, digitalisering, sosiale medier, boligkontor, skjenkesaker, tobakksforskrift og alkoholforskrift mm. 
 
Økonomitjenester
Økonomitjenester består av ansvarsområdene økonomi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, eiendomsskattekontor, regnskapsføring for kommunen og Nordreisa Sokn, legat, fakturering og innfordring av kommunale krav, lønnsarbeid, innkjøp og skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll. 
 
DCNQqgAArUFQBIAKkeLViiAAqgQEcFABJA 6hheuEYBFECBugIACSDVowVLFEABFOioAEACSB 3DC 9cogAIoUFcAIAGkerRgiQIogAIdFVgcSB 3XimsUQAEUQIEDKwCQDny 4bA 0FUAAF 9qQAQNrTabFWFEABFDiwAgDpwIfL 1lAABVBgTwoApD 2dFmtFARRAgQMrAJAOfLhsDQVQAAX 2pABA 2tNpsVYUQAEUOLACAOnAh 8vWUAAFUGBPCgCkPZ 0Wa 0UBFECBAysAkA 58uGwNBVAABfakAEDa 02mxVhRAARQ 4sAIA 6cCHy 9ZQAAVQYE 8KAKQ 9nRZrRQEUQIEDKwCQDny 4bA 0FUAAF 9qQAQNrTabFWFEABFDiwAgDpwIfL 1lAABVBgTwoApD 2dFmtFARRAgQMr 8P 8BfA UG 3RSr 38AAAAASUVORK 5CYII=

Oppvekst og kultur

 0HPX 7eoOmeAAAAABJRU 5ErkJggg==

Tjenesteområdet Oppvekst og kultur har ca. 146 årsverk fordelt på rundt 170 ansatte og består av 12 virksomheter som styres av virksomhetsleder. Tjenesteområdet ledes av kommunalsjef og i stab er det en barnehage- og skolefaglig rådgiver, en pedagogisk konsulent og en spesialpedagog for barnehager.

Tjenester og oppgaver

Barnehage
Barnehagenes arbeid er hjemlet i lov om barnehager med forskrifter. Herunder Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. I Nordreisa kommune er det 9 barnehager, hvorav 5 er kommunale og 4 er private barnehager. Det er til sammen 192 barnehagebarn i kommunen og 53 % av disse går i kommunal barnehage. Det er til sammen 49 ansatte i de kommunale barnehagene. I de kommunale barnehagene har alle pedagogiske ledere og styrere godkjent utdanning. Det er full barnehagedekning i Nordreisa kommune og det har i hele 2020 vært ledig kapasitet både i de offentlige og private barnehagene.

 

Skole
Skolenes arbeid er hjemlet i lov om opplæring i grunnskolen og den videregående opplæring med forskrifter som blant annet læreplanverket Kunnskapsløftet 2020. Det er fem kommunale skoler i Nordreisa, derav en voksenopplæring. I tillegg er det en privat kristen grunnskole og en privat montessoriskole. Pr 1. oktober var det 443 elever i kommunale skoler og rundt 140 elever i private skoler. Det er 54 årsverk undervisningspersonale, 5,2 årsverk assistenter og 0,9 merkantilt årsverk i de kommunale grunnskolene. 97% av undervisningspersonalet oppfyller gjeldene kompetansekrav. I voksenopplæringen er det 15 deltakere i grunnskole for voksne og 20 deltakere i Norsk med samfunnsfag. Det er 4,8 ansatte knyttet til voksenopplæringen. Nordreisaskolen arbeider med å forsterke tidlig innsats med å ha et særskilt fokus på begynneropplæringen og lesing som grunnleggende ferdighet.

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste
Pedagogisk psykologisk tjeneste har 5 årsverk fordelt på 7 ansatte. Ansvarsområdet er å utføre sakkyndig arbeid for barn, unge og voksne og hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med organisasjons- og kompetanseutvikling. Tjenesten skal hjelpe barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging og eller klasser/ skoler med læringsmiljø. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PPT skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. 

 

Kulturvirksomhet
Kulturvirksomhetens arbeid er hjemlet i lov om folkebibliotek, lov om kulturminner og lov om opplæring i grunnskolen og den videregående skole. Kulturvirksomheten har 8,11 stilling fordelt på 13 ansatte. Kulturvirksomheten ansvarsområde er bibliotek, kino, kulturscene, kulturskole, kulturvern, idrettsanlegg, den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken samt øvrig kulturarbeid. De fleste tjenestene er lokalisert til Halti mens kulturskolen er etablert på Storslett samfunnshus. Kulturvirksomheten er organisert med virksomhetsleder som har ansvar for helhetlig kulturutvikling, mens bibliotek, kulturskole og kino har egne fagledere.

 

Barneverntjenesten
Barneverntjenestens arbeid er hjemlet i lov om barneverntjenester. Barneverntjenestens målgruppe er barn og unge under 18 år. Barnevernet har videre et lovpålagt ansvar for ettervern og oppfølging av ungdommer mellom 18 og 23 år dersom ungdommene samtykker til dette. Barnevernet har strenge lovpålagt krav til blant annet tidsfrister. Barnevernet har opprinnelig 8,4 stillinger i sin ramme, men den ble økt til 9,4 i april 2020 grunnet høyt sykefravær i tjenesten over lang tid. Barnevernet samarbeider med Kåfjord - og Skjervøy kommune om akuttvakta i tjenesten.

 

Voksenopplæringssenter med flykningetjenesten
Voksenopplæringen og flykningetjenesten arbeid er hjemlet i lov om voksenopplæring og lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Tjenesten er organisert med en virksomhetsleder som rapporterer til sektorleder. Nordreisa kommune har også opprettet grunnskole for voksne. Voksenopplæringssenteret er samlokalisert med flykningetjenesten i lokalene til gamle Sørkjosen skole. ​

Helse- og omsorg

Pz 5uT 0eTur 6pAAAAAElFTkSuQmCC

Tjenesteområdet helse– og omsorg har ca 218 årsverk fordelt på rund 253 ansatte og består av 6 virksomheter som styres av virksomhetsledere. Tjenesteområdet ledes av kommunalsjef. 

 

Tjenester og oppgaver

Helse– og omsorg stab
Helse– og omsorg stab organiserer miljøarbeidertjenesten, saksbehandler og bistår virksomhetene med veiledning i forhold til dokumentasjon og kvalitetssikring av tjenester.  Miljøarbeidertjenesten er tjeneste for støttekontakter, omsorgslønn og private avlastere. Tjenestens formål er å bidra til en meningsfull fritid, basert på den enkeltes ønsker, behov og forutsetninger.  
 
Nordreisa frivillighetssentral
Frivillighetssentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet og et virkemiddel for å utløse frivillig innsats. Frivillighetssentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.  

 

Aktivitetssentralen
Aktivitetssentralen er opprettet med bakgrunn i loven om aktivitetsplikt til sosialhjelps- mottakere. Tilbudet gis til personer mellom 18 og 40 år. Formålet med aktivitetsplikten er å gi flere unge muligheter til å komme i arbeid/skole. De kommunale tjenestene melder inn arbeidsoppgaver til Aktivitetssentralen som tilbyr kartlegging, veiledning og oppfølging av den enkelte deltaker i arbeidstiltak.
 
Hjemmetjenester
 
Hjemmetjenester består av hjemmehjelpstjeneste, hjemmesykepleie, kreftsykepleier og dagtilbud for personer med demenssykdom.  Hjemmehjelpstjenesten omfatter praktisk bistand/ hjemmehjelp til hjemmeboende. Hjemmesykepleietjenesten er i en digitaliseringsprosess der anvendelse av velferdssteknologi er i fokus. De ansatte deltar aktivt i prosessen ved blant annet benyttelse av Ipad til registrering av kjørelister, mobilvarslingssystem for trygghetsalarmer, medisindispenser og e-lås oppfølging.  Hjemmetjenesten har etablert nattevakt slik at heldøgnsomsorg kan gis også i hjemmet. Utfordringer for hjemmesykepleien tilknyttes flere eldre med behov for tjenester, og derved behov for økning av personalressurser. Med økende livsalder medfølger en økning av personer med demenssykdommer samt flere kreftpasienter.
 
Sykehjem
Kommunen har 3 sykehjem; Sonjatun sykehjem, Omsorgssenteret og Bo- og Kultur, med til sammen 58 plasser som gir behandling, avlastning og korttidsplass, rehabilitering og utredninger- blant annet av demenssykdom. 
 
Sonjatun kjøkken
Kjøkkenet lager mat til 8 avdelinger, til hjemmeboende med behov og til dagtilbudet for personer med demenssykdom. Maten er ordinær husmanskost, med noe mer ungdommelig mat som for eksempel pizza.
 
Omsorgsboliger
Avdelingene Høgegga, Guleng 3/Mouniovegen og Guleng bofellesskap - tjenesten gir døgnkontinuerlig helsehjelp og praktisk bistand til personer med psykisk utviklingshemming og / eller andre typer funksjonsnedsettelser. Tjenestene gis i form av veiledning, hjelp og støtte slik at den enkelte får mulighet til aktivitet og mestring i dagliglivet ut fra egne forutsetninger. Flere av tjenestetilbudene omfattes av tilskuddsordning for ressurskrevende tjenester. Et aktivt liv med dagaktivitetstilbud og arbeid er av stor betydning for trivsel og livsglede. Både ReisaVekst og delvis private aktører er viktige samarbeidspartnere. Aktivitet og mestring er viktig også i fritid, som for eksempel sang og musikk, Bocciaklubb, Torsdagsklubb, bassengaktivitet, kafebesøk og håndball trening. Dansegalla i Tromsø er for mange årets høydepunkt. 
Guleng 3/ Mouniovegen gir heldøgns omsorgstjeneste til unge og voksne, flere med omfattende hjelpebehov. Guleng bo- og avlastning gir døgntjeneste til nge og voksne med omfattende hjelpebehov og Høgegga omsorgsboliger gir ambulant døgntjeneste til voksne og eldre, der flere av beboere har økende hjelpebehov som følge av aldersrelaterte somatiske sykdommer.
 

Helsetjenester

Helsetjenester omfatter legetjeneste med laboratorietjenester, ergo- og fysioterapitjenesten, helsestasjonstjenesten og rus- og psykiatritjenesten.
 
Legetjenesten
Legene i Nordreisa arbeider både i privat og kommunal praksis. I den kommunale delen utføres legearbeid ved sykestue, sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er også et utstrakt samarbeid med hjemmesykepleien, Senter for psykisk helse Nord-Troms (DPS) og NAV trygd. Laboratoriet utfører alle laboratorietjenester for sykehjemmene, hjemmesykepleien, DPS og spesialisthelsetjenesten. Legevaktsentralen er samlokalisert med legetjenesten på dag og kveld, men på sykestua på natt. Den betjener nødnett for Nordreisa og Skjervøy kommune.
 
Ergo- og fysioterapitjenesten
Den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten yter tjenester til brukere i alle aldre med ulike diagnoser og behov. Prioriteringsnøkkel utarbeidet av kommunen benyttes ved inntak av pasienter. Tjenesten innebærer helsefremmende og forebyggende arbeid, undersøkelse, vurdering og behandling individuelt og i grupper, habilitering og rehabilitering, veiledning og samarbeid med andre instanser og faggrupper, hjelpemiddelformidling og veiledning ift. boligtilpasning. Koordinerende Enhet er tilknyttet Fysikalsk Avdeling, med arbeidsområde i alle aldre med behov for langvarige, koordinerte tjenester. Ergoterapeut og fysioterapeut leies ut til Distrikts Medisinsk Senter. 
 
Helsestasjon
Nordreisa helsestasjon arbeider for å fremme trivsel og god helse hos barn og unge og deres familier. Arbeidet drives målrettet for å bidra til å gi likeverdige tilbud til barn og unge for å utjevne sosiale helseforskjeller, samt for å styrke oppvekstsvilkår.
Tjenesten driver forebyggende og helsefremmende arbeid gjennom skolehelsetjeneste og lavterskeltilbud til barn og unge. En viktig oppgave er å styrke foreldre i foreldrerollen gjennom foreldreveiledning og rådgivning.
Tjenesten tilbyr reisevaksinering og influensavaksinering i samarbeid med kommunelegene.
Helsestasjonen har samarbeid med jordmor, lege og fysioterapeut.
 
Rus- og psykiskhelsetjeneste
Rus- og psykisk helsetjeneste har som hovedmål å forebygge, redusere og å sikre hjelp til personer med rus- og psykiske helseplager. Tjenesten har fokus på folkehelse, primær- og sekundærforebygging. 
Ansatte i tjenesten er helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere og sosionom. Rus og psykisk helsetjeneste er en frivillig tjeneste hvor personen selv kan ta kontakt gjennom telefon, personlig oppmøte, skriftlig pr. brev eller sms, eller via henvisning gjennom annen helsetjeneste. Tjenesten er også tilgjengelig for pårørende/ nettverk. Høsten 2020 startet tjenesten flere lavterskeltilbud for befolkningen i Nordreisa kommune med Doktorgården som møteplass. Det har blant annet vært engasjert en aktivitetsmedarbeider på tiltaksmidler, som ukentlig har hatt treningstimer og sosial aktivitet.
 

Drift og utvikling

AYYjgIjEW HGAAAAAElFTkSuQmCC

Tjenesteområdet drift og utvikling har ca 56,25 årsverk fordelt på ca 63 personer, i tillegg til 21 brannpersonall à 0,87 % stilling, og består av fire virksomheter som styres av virksomhetsledere. Videre er det en stab og to prosjektstillinger som jobber med prosjekter innen bygg og anlegg. Tjenesteområdet ledes av kommunalsjef. 

Drift og utvikling er en viktig bidragsyter til at samfunnsdelens hovedmål om miljø og bærekraftig utvikling, samt livskvalitet og velferd oppnås på en fullverdig måte i Nordreisa kommune og leverer tjenester som befolkningen er helt avhengig av. 

Virksomhet Anleggsdrift
Anleggsdrift har ansvaret for kommunens samfunnsviktige infrastruktur innen vei, vann- og avløpsanlegg. Virksomheten har ansvaret for trafikksikkerhet langs kommunens veinett. 
Vannforsynings- og avløpstjenesten drives med fokus på å opprettholde god kvalitet på drikkevannet som leveres og på avløpstjenestene med minst mulig tilbakeslag og annen forurensning.
 
Virksomheten Utvikling
Utvikling har forvaltningsoppgaver innenfor landbruk, næring, byggesaksbehandling, oppmåling, planlegging, motorferdsel i utmark, vilt, vassdrag, lakse- og innlandsfiske og forurensing. Videre den interkommunale veterinærordningen i Nord-Troms. Nordreisa kommune er vertskapskommune for Vannområdekoordinator for Troms nord. Det omfatter ni kommuner og tre vannområder.
Kommunen har to prosjektstillinger knyttet til anlegg- og byggeprosjekter. Arbeidet består av planlegging og gjennomføring av prosjekter. Hoveddelen av prosjektene gjøres av private.
 
Virksomhet Renhold
Renhold har ansvar for renholdet i alle kommunale bygg.
 
Virksomhet Bygningsdrift
Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse er virksomhetens oppgaver.
 
 
 
 
 

Distriktsmedisinsk senter

gMAQhAAAIQgAAEIAABCEBg 4QQQqwvvYJoHAQhAAAIQgAAEIAABCECgRgKI 1Rp 7DZ 8hAAEIQAACEIAABCAAAQgsnABideEdTPMgAAEIQAACEIAABCAAAQjUSACxWmOv 4TMEIAABCEAAAhCAAAQgAIGFE 0CsLryDaR 4EIAABCEAAAhCAAAQgAIEaCSBWa w 1fIYABCAAAQhAAAIQgAAEILBwAv 8f 44kwsQbwawkAAAAASUVORK 5CYII=

Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms består av tjenestene fødestue, hudpoliklinikk, dialyse, røntgen og rehabilitering. Interkommunal jordmortjeneste er samlokalisert med fødestua, og kommunal sykestue er samlokalisert med rehabiliteringen. Organisasjonskartet viser måten tjenestene er oppbygd. 

Det benyttes personell på tvers av interkommunal jordmortjeneste og fødestue. Personell som bemanner kommunal sykestue er også med å bemanne rehabiliteringen og fødestue ved fødsel og barsel. Tjenesteområdet DMS Nord-Troms har tilsammen 29 ansatte, fordelt på 23,86 årsverk.

Formålet er å gi likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen i Nord-Troms. Det har vært gjennomført flere samarbeidsmøter med UNN og våre samarbeidskommuner Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord. Arbeidet omkring fornying av interkommunal jordmor avtale er påbegynt.

For drift av Distriktsmedisinsk senter gjelder følgende avtaler:
Hovedavtale UNN HF—Nordreisa kommune med følgende delavtaler:
- Desentralisert røntgen
- Desentralisert hudbehandling
- Desentralisert fødetilbud
- Desentralisert dialystilbud
- Drift av sykestuesenger
- Rehabiliteringsenhet
 
Interkommunal jordmorhelsetjenste (primærhelsetjeneste) . Avtale mellom Nordreisa kommune og
- Skjervøy kommune
- Kåfjord kommune
- Kvænangen kommune
 
Rehabilitering
Rehabilitering er en spesialisthelsetjeneste, underlagt Nevro-, Ortopedi- og rehabiliteringsklinikken ved UNN HF. Tjenesten gir tilbud om rehabilitering og tverrfaglig opptrening etter funksjonstap. Avdelingen har 3 døgnplasser. Hovedgrupper er pasienter med slag, rehabilitering innen geriatri, ortogeriatri, reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svekkelse i helse. Inntaksområdet er i hovedsak Nord-Troms. Rehabiliteringen driver utadrettet virksomhet innen områdegeriatri, slag og afasi. Ved ambulering til kommunene i Nord-Troms tilbys det veiledning og oppfølging for pasient, pårørende og helsepersonell. 
 
Pasientsentrert Helseteam (PSHT) er et tverrfaglig sammensatt team. Spesialisthelsetjenestene gjør nå en dreining ut fra sykehuset og mot hjemmet til pasientene. Det skal utarbeides en lokaltilpasset PSHT tjeneste i samarbeid med Nevro-, Ortopedi- og rehabiliteringsklinikken ved NN HF.  
 
Sykestua
Sykestua tilbyr medisinsk behandling og observasjon. Sykestua er sammenkoblet personalmessig både mot rehabilitering og mot fødestuen. Tilbudet er på to øyeblikkelig hjelp senger og to kommunale korttidssenger. En seng er finansiert av UNN. Sykestua har daglig legevisitt, gode laboratorietjenester, tilgang på røntgen og telemedisinske løsninger.  Hovedpasientgruppen er personer med kreftdiagnose, hjerneslag, brudd, luftvegsykdommer, sepsis, hjertesvikt, avrusning. 
De 2 kommunale korttidsplassene tildeles utskrivningsklare pasienter, personer med behov for sykepleierassistanse. 
 
Røntgen
Avdelingen gir et desentralisert tilbud underlagt Diagnostikk klinikk ved UNN. Radiograf fra UNN HF betjener tilbudet og henvisning går gjennom autorisert personell (lege, spesialist, kiropraktor og fysioterapeut). I hovedsak er det standart skjelettrøntgen og røntgen torax  som taes her.
 
Hudpoliklinikk
Poliklinikken gir tilbud om lysbehandling som utføres av sykepleier. Diagnosene er ulike men de vanligste som behandles er psoriasis og eksem. Avdelingen gir
også badebehandlinger til pasienter med eksem. Avdelingen ligger under Nevre-, ortopedi og rehablititeringsklinikk. Hudlege fra UNN er på hudpoliklinikken en dag i måneden.
 
Dialyse
Dialysen driftes av 1,7 årsverk fordelt på fem sykepleiere. Avdelingen har 4 dialysemaskiner. Behovet for dialyse varierer. Dialysen har hatt 1-4 pasienter for dialysebehandling i uken. Hver pasient er avhengig av behandling inntil 4 ganger per uke og hver behandling
tar opptil 4  timer. Dialyse er underlagt Medisinsk klinikk ved UNN.
 
Sonjatun fødestue og interkommunal jordmortjeneste
Sonjatun fødestue driftes i dag etter «Sonjatun-modellen» der kjernetanken er en totalfunksjon for jordmortjenesten både i og utenfor institusjon. Tjenesten ivaretar døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen  desentraliserte fødselsomsorg og kommunal jordmortjeneste. Kvinneklinikken UNN er fagansvarlig i forhold til fødende, Barneavdelingen UNN er fagansvarlig i forhold til de nyfødte. Nordreisa kommune er driftsansvarlig. Tjenesten tilbyr svangerskapskontroller, fødselshjelp, etterkontroller for kvinner med prevensjonsveiledning, cytologiprøver og bistand til sprial.  3 jordmorstillinger dekkes fra UNN HF, 2,8 jordmorstillinger dekkes fra samarbeidskommunene. Sykepleiertjenesten ved sykestua gir tjenester til føde/barsel, og fører tilsyn med fødeavdelingen når jordmor ikke er tilstede.
 
 
 
 
 
 

NAV

H 9z 2Um 9cEivBgAAAABJRU 5ErkJggg==

NAV er en viktig del av sikkerhetsnettet i velferdsstaten, og skal bidra med at flere kommer i arbeid og færre på stønad, og samtidig sørge for at de som trenger det, får rett ytelse til rett tid. Kommunen har ansvaret for de sosiale tjenestene hos NAV. Gjennom partnerskapet med kommunen tilbyr NAV Nordreisa opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk veiledning og gjeldsrådgivning, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og hjelp til å skaffe bolig.

NAV Nordreisa har 3,5 kommunale årsverk som inkluderer gjeldsrådgiver i 50 % stilling. Kontoret har 6 statlige årsverk.

De langsiktige og overordnede føringene for NAV er: Flere i arbeid, bedre brukermøter, pålitelig forvaltning. Ungdom, langtidsledige, innvandrere fra land utenfor EØS og personer med nedsatt arbeidsevne har vært prioriterte målgrupper i 2020. Innenfor disse gruppene har personer under 30 år hatt særskilt prioritet.