Formålet med planforslaget er å legge til rette for nødvendig snuplass for brøytebil og buss, samt en utfartsparkering for brukerne av området.

Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av kommunens planforslag er tilskrevet direkte. Alle plandokumenter kan lastes ned under. Plandokumentene er også tilgjengelig på kommunens servicetorg.

I løpet av høringsperioden vil kommunen invitere til et eget møte med grunneierne og andre interesserte.

Merknader til planforslaget sendes inn skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT eller postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 20. februar 2015.

Høringsbrev inkl. særutskrift fra driftsutvalgets møte den 6. januar 2015

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart