Formålet med detaljreguleringen er todelt. Planen skal følge opp de endringer av arealformål som ble vedtatt i kommuneplanens arealdel, herunder å legge til rette for arealer til næringsvirksomhet langs E6 i den nordlige delen av planområdet. Planen skal også forbedre trafikksikkerheten i området, og gjennomgår derfor eksisterende og nye vegsystemer.

Planområdet består i dag av en rekke gamle og utdaterte reguleringsplaner. Mange av disse planene ble vedtatt i 1979. Store deler av eksisterende boligområder er derfor tatt med i planen for å fornye planbestemmelsene i disse områdene til dagens standard. Her er det ikke gjort store endringer i plankartet utover det som er bestemt gjennom kommuneplanens arealdel og trafikksikkerhetstiltak.

Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av kommunens planforslag tilskrives direkte. Alle plandokumenter kan lastes ned under. Plandokumentene er også tilgjengelig på kommunens servicetorg og på biblioteket.

 

Folkemøte

Det vil bli holdt et folkemøte i forbindelse med høringen mandag 4. desember 2017 klokken 1800 i kommunestyresalen på rådhuset.

 

Merknader

Merknader til planforslaget sendes inn skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 20. desember 2017.

 

Plandokumenter:

Plankartet er også tilgjengelig i vårt webkart. (NB! Silverlight er nødvendig for at kartet skal virke. Fungerer best i Internet Explorer.)