Driftsutvalget vedtok i møte den 23. april 2020 i sak 33/20 å legge planforslag detaljregulering Solbakkmelen boligfelt med nasjonalplan ID 54282019001 ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker.

Planens formål
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av en ny boligtomt i eksisterende boligfelt.

Merknader
Merknader til planforslaget sendes til oss via  edialog innen 21. juni 2020 -  oppgi saks nr: 2020/356 som referanse

Plandokumenter