Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av et nytt boligfelt på Høgegga. Planen setter av arealer både 21 boligtomter for frittliggende småhusbebyggelse og ca. 19 dekar til konsentrert småhusbebyggelse. Området for konsentrert småhusbebyggelse planlegges med en utnyttingsgrad på 50 % BYA og mulighet for å bygge inntil 3 etasjer. Dette vil gi mulighet for inntil 60-70 mindre boenheter i tillegg til de 21 tomtene til eneboliger. Planen inkluderer også tilhørende arealer til veg, teknisk infrastruktur, lekeplasser og friområder. Totalt er planområdet på ca. 65 dekar.

Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av kommunens planforslag tilskrives direkte. Alle plandokumenter kan lastes ned under. Plandokumentene er også tilgjengelig på kommunens servicetorg.

Merknader til planforslaget sendes inn skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 STORSLETT eller postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 10. juni 2016.

Plandokumenter: