Forslaget til reguleringsplan ble tatt opp til førstegangs behandling i driftsutvalget den 6. januar i år i sak 3/15. Driftsutvalget vedtok å sende planen ut på høring.

Kommunen ønsker å komme i dialog med grunneiere og brukere av området og inviterer med dette til møte den 16. februar 2015 kl. 09:00 på Reisafjord Hotel, Sørkjosen.

Saksliste:

  • Presentasjon av planen
  • Drøfting om grunnerverv, utbygging m.m.
  • Eventuelt

Velkommen!