Formålet med detaljreguleringen er å følge opp endringer av arealformål vedtatt i kommuneplanens arealdel, forbedre trafikksikkerheten i området og legge til rette for arealer til næringsvirksomhet langs E6 i den nordlige delen av planområdet.

Mer om dette kan du lese her: http://www.nordreisa.kommune.no/detaljregulering-i-soerkjosen.5808613-152541.html