Forslag til detaljeregulering for E6 Kvænangsfjellet, strekningen Mettevollia-Rakkenes, er urtarbeidet av Statens vegvesen i sammarbeid med Nordreisa og Kvænangen kommuner, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen for politisk vedtak.

Formålet med detaljplanen er:

  • Utbedring av kurvatur (svinger), 
  • Utvide vegarealet med fresegrøfter, 
  • Sette opp elektrisk styrte bommer, 
  • Sette opp nye snøskjermer og
  • Veglys ved Gildetun

Planforslaget:

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 16.3 – 3.5.2015 på følgende steder:

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 3.5.2015 til:

Les mer om planen her.