Tildeling av LAM til idrettslag i Nordreisa skjer i henhold til retningslinjer fra KUD/NIF og vedtak i Idrettsrådets årsmøte, sak 11 – 22. Årets tildeling fra KUD til Nordreisa beløper seg til kr 389 264.

75 % av midlene fordeles likt etter antall medlemmer mellom 6-19 år, registrert i SportsAdmin pr. 31.12.2021. 25 % er søknadsbasert og fordeles etter følgende kategorier:

• Gjennomførte aktiviteter knyttet til Idrettskoler og andre fleridrettstilbud for barn og ungdom (6-19 år)

• Gjennomførte aktiviteter for å fremme mangfold, inkludering og lavterskel for deltakelse spesielt rettet mot barn og ungdom (6-19 år)

• Gjennomførte aktiviteter for å beholde gamle medlemmer og rekruttere nye medlemmer i alderen 6 til 19 år

• Gjennomførte kompetansehevingskurs som kommer barn og unge direkte til gode gjennom økt aktivitet og kompetanse (trenerkurs, dommerkurs, aktivitetslederkurs etc.)

Søknadsskjema SØKNADSSKJEMA LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM) 2022.docx sendes elektronisk til nordreisa.idrettsrad@hotmail.com innen 30.oktober. Alle lag som sender inn søknad vil motta bekreftelse på at søknaden er motatt Nordreisa idrettsråd. Tildelte midler forventes å bli bli utbetalt i løpet av desember 2022.