Nordreisa kommune har i møte den 20.03.14 etter plan- og bygningslovens § 12–12 vedtatt reguleringsplanen for Kirkebakken barnehage- og menighetshus gbnr. 14/9 og 36 på Storslett.

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Troms innen tre uker fra kunngjøring. Klager framsettes (jf. Pbl. § 1-9) skriftlig til Nordreisa kommune ved utviklingsavdelingen, Sentrum 17, 9156 Storslett.

 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av en fire-avdelings barnehage, menighetshus og kontor for kirkelig administrasjon for Nordreisasokn ved Nordreisa kirke i Nordreisa kommune på eiendommen gbnr. 14/ 9 og 36.

Etablering av barnehage med tilhørende barnehageplasser vil være med på å dekke kommunens behov for flere barnehageplasser, som også er beskrevet i kommunedelplanens samfunnsdel. I planforslaget legges det opp til at barnehagen skal kunne huse 72 barnehageplasser, pluss 16 ansatte tilknyttet barnehage.

Planlagt tiltak omfattende ny barnehage, menighetssal og kontorer for kirkelig administrasjon omfatter til sammen ca. 30 arbeidsplasser. Totalt antall parkeringsplasser innenfor planområde på regulert parkering er 86 plasser pluss 4 handicap parkeringer.