Nordreisa kommune har i møte den 20.03.14 etter plan- og bygningslovens § 12–12 vedtatt reguleringsplanen for Storsletta hyttefelt 1942/81/1 på Uløya.

Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 32 og 42 må være satt fram skriftlig senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Troms innen tre uker fra kunngjøring. Klager framsettes (jf. Pbl. § 1-9) skriftlig til Nordreisa kommune ved utviklingsavdelingen, Sentrum 17, 9156 Storslett.

 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger med sjørelatert beliggenhet på Uløya i Nordreisa kommune. Planen vil med dette innebære fritidsboliger og naust med tilhørende adkomst og parkering. Landskapet innenfor tiltenkte privat regulering er relativt flatt- derav navnet Storsletta.

For øvrig kjennetegnes landskapet på Ulaøyas vestside av det typiske kystlandskapet i Troms, hvorpå variasjoner og kontraster preger fjell og fjord. Tiltenkte reguleringsplan vil med plassering av 16 fritidsboliger kunne være en positiv vri for lokalsamfunnet og øyas fremtidige preg av avfolkning.

Relativt store tomter med god infrastruktur åpner eksempelvis i denne planen for 125 kvadratmeter hovedbygning med innlagt strøm og vann. Kjøreadkomst til Storsletta går via ferge fra Rotsund til Havnnes på Uløya. Fra fergeleiet vil det være om lag 5 kilometer kjøring langs fylkesvei 357.