Nordreisa kommunestyre har møte torsdag 13. oktober fra kl 10:00 på Halti kulturscene

Det er toalt 11 politiske saker som skal behandles:
  • 2 Interpellasjoner fra John Karlsen (Frp)
  • Referatsaker
  • Tertialrapport 2.tertial 2016
  • 3. revidering av årsbudsjett 2016
  • Eierskapsmelding Nordreisa kommune
  • Kommunal planstrategi Nordreisa kommune 2016-2019
  • Høring og offentlig ettersyn: Områderegulering E6 Kvænangsfjellet – Oksfjordhamn - Karvik - Plan ID: 19422016_001
  • Revidering av skoleskyssordningen i Nordreisa kommune
  • Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017-31.12.2020
  • Omsorgsbolig med heldøgns pleie, personalressurser

Klikk her for nedlasting av sakspapirer til kommunestyret. 

Klikk HER for nedlasting av sakspapirer som blir lagt på bordet - Svar på interpellasjon mv.

Møtet starter kl 10:00 å er åpent for alle. Møtet blir direkte overført på internett på kommunens hjemmeside.