Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning, §2 bokstav f og forslag til planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §12-9.

Planområde E6 Kvænangsfjellet.jpg

Planområdet langs E6 Kvænangsfjellet strekker seg fra Oksfjordhamn i Nordreisa kommune til Karvik i Kvænangen kommune. Planområdet er delt inn i 3 delstrekninger:

  • Delstrekning 1: Oksfjordhamn–Tverrelva
  • Delstrekning 2: Tverrelva–Sandneselva
  • Delstrekning 3: Sandneselva–Karvik

Reguleringen vil omfatte standardheving av vegen på strekningene Oksfjordhamn–Mettevollia og Rakkenes–Karvik samt bygging av 3 tunneler: gjennom Mettevollia, gjennom Malingsfjellet og gjennom Rakkenes.

Fordi en ønsker å starte utbygging av delstrekning 2 først vil denne prioriteres og bli detaljert tilsvarende en detaljregulering. Delstrekningene 1 og 3 vil ikke bli detaljert i denne omgang, men her stilles krav til senere detaljregulering.

Forslag til planprogram er tilgjengelig

Som elektroniske dokumenter her:

Trykt utgave kan sees på:

  • Vegkontoret i Tromsø, Mellomvegen 40, 9007 Tromsø og
  • Rådhuset i Burfjord og rådhuset på Storslett

Grunneiere og offentlige myndigheter varsles direkte.

Merknader

Statens vegvesen ber om innspill til oppstartsvarselet og merknader til planprogrammet innen 7. mars 2016. Dette sendes skriftlig til Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø eller e-post: firmapost-nord@vegvesen.no

Møte

Det vil bli avholdt folkemøte i Nordreisa og Kvænangen kommune før høringsfristen 7. mars 2016. Dette vil bli annonsert senere.

Kontakt

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen Region nord v/Ellbjørg Schultz, tlf. 976 56 428 eller e-post: ellbjorg.schultz@vegvesen.no