Det som kan tas i betrakning:

 • Om omsorgarbeidet gjelder nødvendige omsorgsoppgaver.
 • Medfører omsorgarbeidet inntekstap for den som yter omsorgen.
 • Om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, for eksempel:
  - er omsorgsarbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
  - innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i søvnen.
  - fører omsorgsarbeidet til isolasjon og/eller mangel på fritid.
  - hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare.
  - hvordan omsorgsarbeidet er fordelt over tid.
  - om søker har omsorgsplikt for den det gis omsorg til (mindreårige barn).


Krav til dokumentasjon: 

 • Det må være søkt hjelpestønad fra NAV. Kommunen kan ta hensyn til hjelpestønaden ved tildeling og utmåling av omsorgsstønaden.

Ingen har lovfestet rett til å omsorgsstønad, men kommunen har plikt til å tilby ordningen. 

Slik søker du

Ved behov for omsorgsstønad må du sende søknad til helse- og omsorgsavdelingen.
Her finner du søknadskjema og mer informasjon om behandling av søknader.