Slik søker du

Skjema kan du laste ned her: Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester
Det er å mulig å hente skjema for helse- og omsorgstjenester på kommunehuset ved helse- og omsorgsavdelingen. Ferdig utfylt skjema kan innleveres ved kommunens servicetorg eller ekspedisjonen på Helsesenteret Sonjatun, 1. etasje ved hjemmesykepleien. Ta kontakt for avtale på telefon 77 58 81 30.

Søknaden sendes til: 
Nordreisa kommune, helse- og omsorgsavdelingen
Postboks 193
9156 Storslett

Fullmakt
Hvis en annen søker på vegne av deg må du selv signere søknadskjema. 

Når vi har mottatt din søknad
Etter mottatt søkand blir det utført en kartlegging. Dette blir ofte utført ved et hjemmebesøk, men kan også utføres ved å innhente opplysninger per telefon og brev. 

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket vil det stå om du får tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter. 

Når kan du forvente svar på søknad
Kommunen har plikt til å behandle søknaden så snart som mulig. Søknader som krever rask avklaring må gå foran saker som kan vente. 
Ser kommunen at saksbehandlingstiden vil strekke seg ut over en måned, følger det av forvaltningsloven §11a at kommunen snarest mulig skal sende et foreløpig svar med opplysning om årsaken til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og når en avgjørelse i saken kan forventes å foreligge. 

Klage på vedtaket

Klagen skal være skriftlig. Fristen for å klage er 4 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen bør vise til det vedtak eller den avgjørelse der klages over og inneholde de endringer som ønskes gjort.