Planområdet ligger på Høgegga på Storslett, og er på ca. 31,6 dekar. Planområdet på kommunens eiendommer med gårds- og bruksnummer (GBR) 52/20 og 52/40, og på Troms fylkeskommunes eiendommer med GBR 15/179 og 16/29. Alle eiendommene ligger i Nordreisa kommune. Området er avgrenset som vist med sort stiplet linje på kartutsnittene nederst i artikkelen. Plangrensen sees også i vårt webkart.

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for en barnehage med inntil seks avdelinger med tilhørende infrastruktur.

Konsekvensutredning er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger §§ 6-8 jf. forskriftens vedlegg I og II, men Nordreisa kommune konkluderer med at forskriften ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning.

Forslagsstiller er Nordreisa kommune, og kommunen står også for utarbeidelse av planen.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev.

Det blir det holdt et åpent informasjonsmøte om planen torsdag 5. april 2018 kl. 17:30 i Høgegga barnehage.

Merknader sendes skriftlig til: postmottak@nordreisa.kommune.no eller Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett innen 20. april 2018.

Etter merknadsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet og saksbehandlet av kommunen. Etter første gangs politisk behandling vil planen bli lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å komme med ytterligere merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Vedlegg: Særutskrift fra Miljø-, plan- og utviklingsutvalg, 14.3.2018, sak 19/18.

Høgegga_Oversiktskart til nettartikkel_500x281.jpg

 

Høgegga_Detaljkart til nettartikkel_500x281.jpg