Planområdet ligger på Rovdas ca. 1,5 km nord for Storslett sentrum og er 244 dekar i areal og omfatter hele eller deler av følgende eiendommer (gnr/bnr): 11/1, 12/1, 12/1 fnr. 3, 12/28, 12/30, 13/5 og 13/119 i Nordreisa kommune. Området er avgrenset som vist med sort stiplet linje på kartutsnittet.

Formålet med detaljreguleringen er å etablere en ny gravlund.

Konsekvensutredning er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger §§ 6-8 jf. forskriftens vedlegg I og II, men Nordreisa kommune konkluderer med at forskriften ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning.

Forslagsstiller er Nordreisa kommune, og kommunen står også for utarbeidelse av planen.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev.

Det blir det holdt et åpent informasjonsmøte om planen tirsdag 13. november 2018 kl. 18:00 i kommunestyresalen på kommunehuset.

Merknader sendes skriftlig til: postmottak@nordreisa.kommune.no eller Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett innen 9. desember 2018.

Etter at merknadsfristen er ute, vil selve planforslaget bli utarbeidet og saksbehandlet av kommunen. Etter første gangs politisk behandling vil planen bli lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å komme med ytterligere merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Vedlegg: Særutskrift fra Miljø-, plan- og utviklingsutvalgets sak 89/18