Planområdet
Planområdet berører følgende gårds- og bruksnummer i Nordreisa kommune:

Gårdsnummer: 13. Bruksnumrene: 3, 4, 6, 9, 12, 13 ,14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 38, 46, 55, 64, 106, 114 og 126.

Gårdsnummer: 15. Bruksnumrene: 1, 2, 3, 8, 12, 19, 20, 24, 25, 31, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 49, 51, 57, 58, 60, 62, 65, 68, 71, 73, 77, 78, 79 ,90, 113, 115, 121, 123, 124, 128, 132, 146, 155, 157, 164, 165, 167, 174, 177, 178, 180 og 181.

Gårdsnummer: 43. Bruksnumrene: 5, 7, 15, 20, 32, 35, 37, 58 og 60.

Gårdsnummer: 52. Bruksnumrene: 3, 5, 6, 7 og 8.

Planområdet er avgrenset som vist med sort stiplet linje på kartutsnittet under, og er ca. 241 dekar. På kartutsnittet vises eiendomsgrenser.

Planområdet inkluderer areal som i grove trekk er avgrenset fra Reisaelvas østlige bredd, Strandvegen, Kirkevegen, Muoniovegen, Tømmernesvegen og Gammelbruvegen samt Storslett bru og et areal ved vestsiden av Storslett bru.

Arealet er regulert tidligere. Berørte reguleringsplaner har plan ID 19421992_001, 19421997_001 og 19421999_002. Planområdet grenser til reguleringsplan med plan ID 19422014_001. I kommuneplanens arealdel er planområdet satt av til følgende formål: detaljeringssone – videreføring av reguleringsplan (910), sentrumsformål (1130), offentlig eller privat tjenesteyting (1160), næringsbebyggelse (1300), veg (2010), hovednett for sykkel (2050), parkering (2080) og kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer (2800).

Formålet med reguleringen
Formålet med detaljreguleringen er å følge opp endringer av arealformål vedtatt i kommuneplanens arealdel, forbedre trafikksikkerheten i området, omlegging av veikryss E6 og fylkesvei 865 i Trekanten, tilrettelegge for torgområde og parkering samt tilrettelegging for midlertidig bruløsning med atkomst i forbindelse med ny Storslett bru. Planen vil i det vesentlige være i tråd med kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026. Det kan bli noen mindre endringer i forhold til denne. Planområdet er stort sett utbygd.

Konsekvensutredning
Planlagt utbygging vurderes av kommunen ikke å utløse krav om formell konsekvens­utredning etter "Forskrift om konsekvensutredninger". Dette begrunnes i at området i det alt vesentlige vil være i samsvar med kommuneplanens arealdel, og er for det meste utbygd og ikke vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. forskriftens § 4.

Forslagsstiller og grunneiere
Nordreisa kommune er forslagsstiller, tiltakshaver og står for utarbeidelse av planen. Det vil være aktuelt at planforslag for deler av planområdet utarbeides av Statens vegvesen.

Det er en rekke berørte grunneiere, både offentlige og private.

Informasjon og medvirkning
Berørte grunneiere vil bli tilskrevet for mer informasjon og invitasjon til møte.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte arealplanlegger Birger Storaas. E-post: birger.storaas@nordreisa.kommune.no. Telefon: 77 58 80 60.

Merknader til oppstartsvarselet
Merknader og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller postmottak@nordreisa.kommune.no.

Frist for merknader er satt til 13.01.2017.

Videre saksgang
Etter at merknadsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet, og saksbehandlet av kommunen. Etter første gangs politisk behandling vil planen bli lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.