ANNONSE_Kartutsnitt_Hjellnes-page-001_500x708.jpg

Planområdet er på ca. 398 dekar, og ligger mellom sjøen og Sokkelvikvegen og strekker seg fra Hjellneset til Rundberget/Jennamokka like sør for vegkryss Sokkelvikvegen/E6 og videre langs E6 mot Jubelen. Arealet er ikke regulert tidligere. I kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 er arealene satt av til næringsbebyggelse, havn, småbåthavn og LNFR – landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Et større kart over området finner du her.

Formålet med områdereguleringen er å legge til rette for vei og annen teknisk infrastruktur med tanke på fremtidig detaljregulering og etablering av industripark og dypvannskai i området, samt parkeringsplasser for bl.a. brukere av planområdet og områdene rundt.

Konsekvensutredning (KU) er vurdert og kommunen har konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning da planen er i tråd med kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026. Det er også noe usikkert om fremtidige anlegg vil være av en slik størrelse at det utløser krav om KU. Dersom det viser seg at arealer som er avsatt til formålene næringsbebyggelse og havn ved senere detaljregulering blir av en slik størrelse at de faller inn under KU-forskriften vil disse utredes i samsvar med forskriftens krav da.

Tiltakshaver og forslagsstiller er Nordreisa kommune, og kommunen står også for utarbeidelse av planen.

Grunneiere og naboer til planområdet varsles direkte med brev.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller postmottak@nordreisa.kommune.no innen 1. september 2014.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås ved henvendelse til kommunen.