Lundejordet_Kartutsnitt_Plangrense_m_DEK_550x389.jpg

Planområdet er på ca. 125 dekar og inkluderer Lundejordet, et mindre areal vest for Mounioveien, et areal ved Guleng og arealer rett nord for Høgegga. Hoveddelen av arealet er ikke regulert tidligere. I gjeldene reguleringsplan er deler av arealet regulert til bolig og jordbruk, samt noen mindre arealer til annen veigrunn, vei og park. I kommuneplanens arealdel er arealene satt av til boligbebyggelse, offentlig-/privat tjenesteyting, parkering og hovednett for sykkel. Et større kart finner du her.

Formålet med områdereguleringen er å regulere inn ny hovedvei til Moan skole, ny tilførselsvei til Lundeveien, parkeringsmuligheter for Nordreisa kirke og Moan skole, samt trafikkareal og gymsal i tilknytning til Moan skole. Planen skal også legge til rette for boligbebyggelse på Lundejordet, utvidelsesareal i tilknytning til Kirkebakken barnehage og tilrettelegge to arealer i tilknytning til helse- og omsorgstjenester. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026.

Tiltakshaver er Nordreisa kommune. Kommunen står også for utarbeidelse av planen.

Konsekvensutredning er vurdert, men kommunen har konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev.

Merknader til planarbeidet sendes inn skriftlig til Nordreisa kommune per e-post: postmottak@nordreisa.kommune.no eller med vanlig post til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 Storslett, innen 20. juni 2014.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås ved henvendelse til kommunen.