Utvidelsen gjelder tre mindre og et større areal. Et område i nordenden av Industrivegen, et område nordøst for Solbakkmelen, et område i Bjørklysvingen, samt et større areal som dekker østsiden av E6 fra Solbakken til Leirbuktsvingene. Grensen for planområdet vises med sort stiplet linje på kartet du finner ved å klikke her. Utvidelsesområdene vises med rød skravur.

Utvidelsesområdene er på tilsammen 153,5 dekar. Totalt areal for planområdet blir etter utvidelsen på tilsammen 594,2 dekar. Utvidelsesområdene vil berøre gjeldene reguleringsplaner med plan ID 19421979_003, 19421979_008, 19421988_003 og 19422007_001.

Eiendommer som berøres direkte av utvidelsene er:

  • Gårdsnummer: 46. Bruksnummer: 3, 8, 17, 18, 19, 26, 35, 43, 44, 45, 48, 49 og 56.
  • Gårdsnummer: 47. Bruksnummer: 8, 21, 42, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 81, 90, 91, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 142, 145, 181, 182, 187, 188, 190, 196, 197, 213, 223, 235, 245, 247, 248, 256, 258, 279, 300, 329, 337, 387, 418, 434, 456, 458, 471, 473, 481, 501 og 507.

Planområdet utvides i nord med bakgrunn i innspill innkommet i planprosessen fra Avinor der et areal i gjeldene reguleringsplan for Sørkjosen lufthavn ønskes endret fra industriområde til flyplassareal. De to andre mindre utvidelsesarealene skyldes at kommunen etter varsel om oppstart har sett behov for endringer av gjeldene reguleringsplaner i området.

Det store utvidelsesarealet har kommet til på grunn av at det var behov for noen mer areal enn det som opprinnelig var varslet oppstart for, for å kunne legge til rette for mer trafikksikre krysninger av E6. Gjeldene reguleringsplan for Sørkjosen Øst 4 (plan ID 19421979_008) ble som følge av dette veldig oppstykket, og hele planområdet til denne planen ble derfor tatt inn i ny reguleringsplan for å få en helhetlig plan med oppdaterte planbestemmelser.

Det vises for øvrig til oppstartsvarsel datert den 26.10.2015.

Varsel om utvidet planområde sendes til utvidelsesområdenes direkte berørte grunneiere og naboer, samt til offentlige myndigheter som brev.

Merknader til varsel om utvidet planområde sendes skriftlig til:

Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller postmottak@nordreisa.kommune.no.

Frist for merknader og innspill settes til 10. august 2017.

Heleplanområdet-page-001_500x708.jpg