Kommunestyret gjorde følgende vedtak:

Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av 14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a vedtar kommunestyret Forskrift om snøskuterløyper, Nordreisa kommune, Troms og Finnmark med tilhørende løypekart.

Kommunestyret slutter seg til de vurderinger som er gjort i saksutredningen med vedlegg hvor det fremgår hvordan innkomne uttalelser til forskriften er vurdert, konsekvenser av forskriften, og hvilken betydning disse er tillagt, samt vurderinger av hensyn til friluftsliv.

Kommunestyret opphever Forskrift 2005-10-24-1249, Forskrift om snøscooterløyper, Nordreisa kommune, Troms.

Kommunestyret opphever Forskrift 2017-04-20-1807, Forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste, Nordreisa kommune, Troms.

Driftsutvalget ber administrasjonen vurdere innspill om løype på Hamneidet på nytt i egen sak. 

Kommunestyret ber administrasjonen om at man utreder innføring av parkeringsavgift ved løypestart.

 

Dette er løypene som er vedtatt:

 1. Gahperus – Somájávri
 2. Stikkløype fra løype 1 til Skorajávre
 3. Sammenbindingsløype fra løype 1 – kommunegrense Gáivuotna-Kåfjord
 4. Oksfjord – Gearpmeskrysset
 5. Gearpmeskrysset – kommunegrense Guovdageainnu – Kautokeino
 6. Sammenbindingsløype Luosmelahkujávri – kommunegrense Kvænangen
 7. Sideløype Mollešluoppal – Mollešjávri
 8. Sideløype rundt Sidusoaivi
 9. Svartfoss bru – Gearpmeskrysset
 10. Stikkløyper fra løype 9 – Svartfosslia hyttefelt
 11. Sammenbindingsløype Svartfoss bru – Gahperus på østsiden av Reisaelva
 12. Sappen til løype 1
 13. Rotsundelv – Gievdnejávri
 14. Oksfjordhamn – kommunegrense Kvænangen
 15. Fallvika – Storvatnet
 16. Røyelen (Røyelløypa)
 17. Stikkløype Rágasjohka – Ragasjárvi

 

Her finner du dokumentene i saken:

 

Klageadgang og klagefrist

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag setter føringer for klageadgangen. § 4a, 8. ledd i forskriften sier følgende om muligheten til å klage på vedtaket:

Kommunens vedtak om snøscooterløyper kan påklages til statsforvalteren. Forvaltningsloven kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøscooterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.

Forvaltningsloven kapittel VI angir klagefrist for enkeltvedtak:

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort.

For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt han har fått eller burde ha skaffet sig kjennskap til vedtaket.

Klager må sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett

Klagefrist settes til 25.11.21

Spørsmål rundt vedtaket kan rettes til kommunen på telefon 77 58 80 00 eller epost postmottak@nordreisa.kommune.no