Om delegasjon

Delegasjonsreglementet er utarbeidet med bakgrunn i kommuneloven, rundskriv, forvaltningsloven, særlover og forskrifter.

 

Utgangspunktet i kommuneloven og særlovene er at all myndighet er lagt til kommunestyret.

Kommunestyret har myndighet til å delegere myndighet gitt i kommuneloven og særlover med unntak av de lovregler der det er brukt uttrykket ”kommunestyret selv”.

I dette delegasjonsreglementet er myndighet delegert fra kommunestyret til formannskap/økonomiutvalg, administrasjonsutvalg, hovedutvalg m/underutvalg, ordfører, Kommunedirektør.

 

Delegasjonsreglementene er oppbygd som følger:

 • Kommunestyrets hovedarbeidsområde
 • Delegasjon til formannskapet/økonomiutvalget
 • Delegasjon til administrasjonsutvalget
 • Delegasjon til hovedutvalget for miljø, plan og utvikling, samt dispensasjonsutvalget og Kommunedirektør
 • Delegasjon til hovedutvalget for oppvekst og kultur, samt Kommunedirektør og barnevernleder
 • Delegasjon til hovedutvalget for helse og omsorg, samt Kommunedirektør og kommuneoverlege
 • Delegasjon til ordfører og hovedutvalgsledere
 • Delegasjon til kommunedirektør

 

I tillegg kommer følgende reglement:

 • Økonomireglement, finansreglementet, permisjonsreglement, klageutvalg og kontrollutvalgets myndighet og folkevalgtes innsynsrett, delegasjoner ligger i sin helhet i reglementene.
 • Ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede sine oppgaver ligger i sin helhet i reglementene.
 • Kommunedirektørs videredelegasjon innen administrasjon er et eget delegasjonsreglement og er ikke inntatt i dette dokumentet, det samme gjelder administrative utvalg sine delegasjoner.

 

Formålet med delegering

Delegering er et viktig element i effektiviseringsarbeidet i Nordreisa kommune. Kommuneloven og endringer i særlovgivning har åpnet for at kommunene i større grad selv kan bestemme hvordan saker skal behandles og på hvilket forvaltningsnivå avgjørelser skal treffes. Det legges stadig større vekt på kommunenes og kommunestyrenes oppgaver i planlegging og styring.

 

Ved å legge til rette for en hensiktsmessig delegering, oppnår man:

 

1) Å styrke den folkevalgte styringen ved å avlaste kommunestyre og formannskap slik at de får bedre tid til å konsentrere seg om sine hovedoppgaver, som er å:

 • trekke opp mål for den fremtidige utviklingen av Nordreisa kommune
 • styre planleggingsprosessen
 • fordele ressurser mellom tjenesteområdene i kommunen
 • samordne den kommunale virksomhet
 • vurdere resultatene
 • føre kontroll med den kommunale forvaltning

 

2) Å avlaste hovedutvalgene. Alle kurante enkeltsaker blir avgjort av administrasjonen. Dersom man er i tvil om en sak er kurant, drøftes saken med hovedutvalgsleder. Hovedutvalgenes hovedoppgaver er:

 • formulere mål og planlegge innenfor sektorene
 • utforme rammer og retningslinjer for virksomhetene i sektorene
 • avgjøre prinsippsaker, trekke opp retningslinjer for administrasjonens behandling av enkeltsaker og være ankeinstans for avgjørelser i slike saker
 • vurdere resultatene innen sine tjenesteområder og føre budsjettkontroll

 

3) Å avlaste administrasjonen ved å gi avgjørelsesmyndighet i alle kurante saker, slik at saksbehandlingen går raskere, publikum får bedre service og administrasjonen får frigjort tid som kan brukes til:

 • bedre tilrettelegging av saker som skal behandles av politiske organer
 • bedre administrasjon av kommunens virksomhet til gagn både for publikum og kommunen selv.

 

Lovgrunnlaget for delegasjon

Lovgrunnlaget for dette delegasjonsreglementet finner vi i lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25.09.1992, nr.107, sist endret 22.06.2018 og særlover.

Delegasjon til formannskapet er gitt med hjemmel i kommunelovens § 5-6, delegasjon til ordfører i § 6-1, hovedutvalg og underutvalg med hjemmel i § 5-7, delegasjon til kommunedirektør med hjemmel i §13-1.

 

De aktuelle bestemmelsene i kommuneloven lyder:

§ 5-6 siste setning
Formannskapet kan få tildelt vedtaksmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
 
§ 6-1, 4 ledd
Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning.
 
§ 5-7, 2 ledd
Kommunestyret fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov.
 
§ 5-9
Kommunestyret kan opprette komiteer til forberedende behandling av saker og til å utføre
særskilte verv. Komiteer kan ikke gis vedtaksmyndighet.
 
§ 5-10
Styre for kommunale institusjoner kan gis vedtaksmyndighet som gjelder virksomhetens drift og organisering
 
§ 11-8, 1 ledd
Kommunestyret kan selv bestemme at formannskapet, et fast utvalg eller ordfører myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er
nødvendig å treffe vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken.
 
Melding om vedtak som er truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i dennes neste møte.
 
§ 13
Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i
enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret
har bestemt noe annet.
 
Kommunedirektøren har det løpende personalansvar.
 
§ 17-1
Kommuner kan utføre felles oppgaver gjennom interkommunalt samarbeid. Samarbeidet skal foregå gjennom interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap, verskommunesamarbeid, interkommunalt aksjeselskap eller samvirkeforetak, forening eller på annen måte det er rettslig adgang til. 

 

Generelle bestemmelser om utøvelse av delegert myndighet

Retningslinjer for fullmakts utøvelse
All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av
overordnet organ, og innenfor budsjettets rammer og forutsetninger.

 

Tilbakekall av fullmakt i enkeltsaker.
Et overordnet organ eller en administrativ leder kan i spesielle tilfeller kreve å få seg forelagt
en konkret sak til uttalelse eller avgjørelse som et underordnet organ eller en underordnet
medarbeider har til behandling i henhold til delegert myndighet.
 
Rett til å unnlate å gjøre bruk av delegert myndighet i særskilt tilfelle.
Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til det overordnede organ å fatte avgjørelse
hvor spesielle forhold tilsier det.
 
Klagebehandling
Behandling av klage over forvaltningsvedtak følger forvaltningslovens regler med mindre
annet er bestemt i den enkelte særlov.
Klage over vedtak som er fattet på grunnlag av delegert myndighet fra politisk organ til
administrasjonen skal avgjøres av klageutvalg eller klageorgan i hht lov er fylkesmannen med mindre administrasjonen finner grunn til å omgjøre vedtaket til gunst for klageren.
 
Omgjøringsrett
Et overordnet organ eller leder kan innen rammene av forvaltningslovens § 35 av eget tiltak
omgjøre et underordnet organs eller underordnet medarbeiders vedtak.
 
Mindretallanke
I saker hvor utvalget er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret kan 3
medlemmer, ordføreren eller den han/hun bemyndiger, innen møtets slutt forlange saken
fremlagt for overordnet organ. Slikt krav skal protokolleres i møte.

Kommunestyrets hovedarbeidsområde

Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet.

 

Kommunestyret skal avgjøre saker som gjelder:

 • Politisk organisering.
 • Budsjett og økonomiplaner.
 • Planstrategi, kommuneplaner og reguleringsplaner osv. (Delegasjon etter plan- og bygningsloven, er tatt inn som eget punkt i reglementet, under driftsutvalget)
 • Regnskap og årsmeldinger, herunder kvartalsrapporter.
 • Kommunestyrets egen saksbehandling.
 • Godtgjørelse til folkevalgte.
 • Oppnevne nemnder, styrer, råd og utvalg, samt velge nytt medlem ved fritak fra verv. (Kommunestyret kan delegere oppnevning av nemnder, styrer, råd og utvalg til formannskapet eller hovedutvalg, dersom ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift)
 • Fastsette avgifter/ gebyrer og forskrifter/vedtekter.
 • Tilsetting av kommunedirektør.
 • Kommunestyret fatter beslutning i alle saker som ikke er delegert til formannskapet, andre politiske utvalg eller administrasjonen.
 • Havbruksfondet disponeres av kommunestyret.

Delegasjon til formannskapet

Formannskapet utreder og avgir innstilling i de saker som skal behandles i kommunestyret, samt fatter vedtak i de saker hvor kommunestyret har delegert avgjørelsesmyndigheten til formannskapet.

 

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.

 

Formannskapet er:

 • valgstyre etter valglovens § 4-1.
 • samevalgstyre etter Forskrift om valg til Sametinget § 17
 • økonomiutvalg
 • planutvalg for kommuneplanens samfunnsdel

 

Delegasjon etter kommuneloven § 5-6

1) I medhold av kommuneloven delegerer kommunestyret til formannskapet myndighet til å treffe avgjørelser i alle saker som det etter samme lov er adgang til å delegere til formannskapet, og som ikke kommunestyret har vedtatt å legge til annet organ.

2) Kommunestyret skal likevel avgjøre saker som gjelder: 

 • kommunestyrets egen saksbehandling
 • langtidsplaner, utbyggingsoppgaver, langtidsbudsjetter og boligbyggeprogrammer, samt andre planer og tiltak av overordnet betydning.
 •  

3)  Ved gjennomføring av vedtatte kommunale planer og tiltak, har formannskapet fullmakt til å inngå avtale om kjøp av grunn eller makebytte innenfor en ramme av 1 million kroner. Avtaler utover dette forelegges kommunestyret. Dette gjelder kjøp i forbindelse med godkjente reguleringsplaner.

 

Delegasjon etter kommuneloven § 11-8

1)  Kommunestyret tildeler formannskapet myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle til dette.

2) Meldinger om vedtak etter pkt. 1 forelegges vedkommende organ i dets neste møte.

 

 

Delegasjon i budsjett- og økonomisaker

Det vises til økonomireglementet vedrørende delegasjon av myndighet i budsjettsaker.

 

Delegasjon i økonomisaker

Formannskapet har sitt ansvarsområde knyttet til kommunens økonomistyring slik kommunestyret til enhver tid bestemmer, jfr økonomireglementet og reglement for finansforvaltningen.

 

Formannskapet er ansvarlig for:

 • at budsjettprosessen legges opp slik at budsjett/økonomiplan blir et best mulig politisk styringsinstrument.
 • at kommunestyre får seg forelagt et forslag til budsjett og økonomiplan med innstilling.
 • Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret, jfr. kommunelovens §§ 44 og 45.
 • at endringer som rokker ved budsjettforutsetninger vedtatt av kommunestyret følges opp, enten som budsjettreguleringssak eller som justering av økonomiplanen - avhengig av hvor vesentlig endringen er. Formannskapet avgjør hva som er vesentlig endring.
 • å behandle og følge opp regnskapsrapporteringen.

 

Endringer som alltid vil være kommunestyresak er f.eks.:

 • Når budsjettbalansen svikter enten grunnet svikt i inntektene og/eller at uforutsette utgifter inntreffer.
 • Forskyvning av midler mellom sektorene.
 • Når forhold som angår investeringsbudsjettet må justeres som f.eks.:
  • behov for endring av investeringsrammen
  • behov for bruk av ikke budsjetterte inntekter i investeringsregnskapet
  • ved salg av kommunens formuesverdier, herunder salg av kommunale boliger
  • ved vesentlige overskridelser på prosjekter
  • ved vesentlig finansieringssvikt på prosjekter
  • Likviditetsproblemer.
 • Formannskapet kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for kommunens økonomi, eller som kommunestyret bestemmer.

 

Saker hvor formannskapet har avgjørelsesmyndighet:

Formannskapet treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre, herunder:

 • vedtar tidsplan for og styrer budsjettprosessen
 • avgjør hvordan uforutsette endringer skal viderebehandles i forhold til årsbudsjett og økonomiplan

Dersom formannskapet er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyret, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten ligger.

 

For øvrig utfører formannskapet de oppgaver kommunestyret bestemmer.

 

Delegasjon etter særlover

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) av 28. juni 2002 nr 57: Formannskapet delegeres myndighet som valgstyre.

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret av 25. juni 2010 nr 45 (Sivilbeskyttelsesloven)

Delegasjon til administrasjonsutvalget

Ansvarsområde

Administrasjonsutvalget har arbeidsgiverpolitikk, så som ledelsesfilosofi, bemanningsnormer, herunder fordeling av antall stillinger på de enkelte forvaltningsområdene innenfor vedtatt budsjett, permisjons- og tilsettingsreglement, tolkning av avtaler, behandlingsrutiner for varslingssaker mv. Saker av overordnet prinsipiell interesse behandles av utvalget.

 

Det løpende personansvaret for den enkelte tilsatte – herunder innbefattet ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, er imidlertid nå ved lov lagt til kommunedirektøren jfr § 13-1 siste avsnitt.

 

Administrasjonsutvalget skal sørge for utviklingen av kommunens overordnede arbeidsgiverpolitikk.

Administrasjonsutvalget skal konsentrere sitt arbeid om utarbeiding av regler og retningslinjer for personalforvaltningen.

Administrasjonsutvalget har ansvar for likestillingsarbeid i Nordreisa kommune. Klager på ansettelser som går på likestilling sendes utvalget til uttalelse.

Administrasjonsutvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen sitt arbeidsområde.

Administrasjonsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding om kommunens personalressurser.

 

 

Saker hvor administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet

Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov, avtaleverk i medhold av lov eller vedtak fattet av kommunestyre/formannskap, og etter de prinsipper som er fastlagt i kommunens arbeidsgiverpolitikk, herunder:

 • forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor utvalgets budsjettrammer
 • delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør, etter reglene i kommuneloven § 13-1, 6 led
 • vedta ulike reglement/retningslinjer som berører arbeidsgiverpolitikk og personalforvaltning
 • vedta reglement for AMU
 • vedta overordnet IA strategi og HMS arbeid
 • arbeide for likestilling på alle områder innen kommunen, se til at Nordreisa kommune praktiserer likestilling i alle kommunens tjenesteområder i samsvar med likestillingslovens intensjoner.

 

Dersom administrasjonsutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten ligger.

For øvrig utfører administrasjonsutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer.

 

 

Saker hvor utvalget har forslags-/uttalerett

Administrasjonsutvalget har forslags/uttalerett i følgende saker:

 • Ansettelse av kommunedirektør
 • ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av tekniske hjelpemidler
 • gjennomgang av sykefravær
 • planlegging innen sitt arbeidsområde
 • forslag til arbeidsgiverpolitiske retningslinjer
 • Lønnspolitisk plan vedtas av administrasjonsutvalget før behandling i kommunestyret.
 • Andre saker som hører inn under administrasjonsutvalgets arbeidsområde, men hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/kommunestyre
 • Samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ og KS innen ansvarsområdet

 

Administrasjonsutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for tjenesteområdene, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer.

Innen utvalget fatter sin avgjørelse, skal uttalelse være innhentet fra de organer som berøres av saken, og av arbeidsmiljøutvalget i de sakene hvor de har uttalerett.

Delegasjon til driftsutvalget

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):

 • Lov om bygging og sikring av drivstoffanlegg (drivstoffanleggloven)
 • Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).
 • Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
 • Lov om havner og farvann
 • Veglov
 • Vegtrafikkloven 
 • Lov om jord (jordlova)
 • Lov om skogbruk (skogbrukslova)
 • Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv
 • Lov om odelsretten og åsetesretten (odelslova)
 • Lov om forpakting (forpaktingslova)
 • Lov om ymse beitespørsmål (beitelova)
 • Lov om grannegjerde (grannegjerdelova)
 • Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
 • Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
 • Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)
 • Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
 • Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven)
 • Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
 • Lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv (nødverge, bruk av åte)
 • Matrikkelloven
 • Lov om Stadsnavn
 • Lov om Eierseksjonering
 • Lov om friluftsliv
 • Lov om naturvern
 • Lov om viltet
 • Lov om hundehold
 • Lov om laks og innlandsfisk
 • Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter
 • Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

 

Delegasjon etter kommuneloven § 5-7

1)   I medhold av § 5-7 i kommuneloven gir kommunestyret driftsutvalget myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg.

2)   Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder.

 
Delegasjon til hovedutvalget i budsjett- og økonomisaker

Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjett saker, jfr økonomireglementet.

 

Ansvarsområde

Driftsutvalget har som arbeidsområde de oppgaver innenfor miljø, plan og utvikling teknisk drift og planlegging som kommunen har ansvaret for.

 

Driftsutvalget behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet, og etter delegasjon fra kommunestyre/formannskap.

 

Driftsutvalget er ansvarlig for:

 • planmessig, rasjonell og økonomisk drift av tjenesteområdet.
 • nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhetsområder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.
 • nye tiltak som følger av hovedplan vann og kommunedelplan avløp
 • samordning i vassdragssaker etter vassdragsreguleringsloven, vannressursloven, energiloven og industrikonsesjonsloven. Utvalget innstiller til kommunestyret i saker av vesentlig betydning.
 • laks og innlandsfiskemyndighet
 • viltmyndighet
 • saker innen landbruk
 • kommunens miljøfond
 • navnemyndighet i de tilfeller hvor staten ikke er navnemyndighet. Hovedutvalget
 • er vedtaksorgan på vegne av Nordreisa kommune for navn som fastsettes av kartverket.

 

Hovedutvalget har som oppgave å fremme initiativ til kommunale utbyggingsprosjekter innenfor sin sektor.

 

Byggekomiteen har ansvar for oppfølging av utbyggingsprosjekter innenfor rammer fastsatt av kommunestyret for prosjekter over 1 million kroner, jfr retningslinjer for byggekomité Nordreisa kommune.

 

På grunnlag av vedtak i kommunestyret for prosjekter inntil 1 million kroner hovedutvalgets ansvar å:

 • igangsette planlegging av prosjekt iht. kommunestyrets vedtak.
 • gjennomføre prosjekter innenfor vedtatt kostnads- og tidsrammer.
 • rapportere plan- og kostnadsavvik til hovedutvalget/formannskap/kommunestyret.
 • fremlegge sluttrapport til hovedutvalg/formannskap/kommunestyret.
 • opprette underutvalg for løsning av tidsbegrensede oppgaver, herunder utsmykningskomite.

 

Driftsutvalget fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet.

 

Saker hvor hovedutvalget har avgjørelsesmyndighet

Driftsutvalget treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/ formannskap, herunder:

 • forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av myndighet i budsjettsaker
 • opprette komiteer for løsning av tidsbegrensede oppgaver
 • delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør, etter reglene i kommuneloven §13-1.
 • delegere avgjørelsesmyndighet til underutvalg, herunder vedtatte tilskuddsmidler som er avsatt i budsjettet.
 • fremme søknader om forlenga åpningstid for motorferdsel løyper.
 • vedtak på bruk av midler og prosjekter innen nye tiltak vann og avløp, jfr. kommunestyrets vedtak for hovedplan vann og kommunedelplan avløp.
 • samarbeidsavtaler (feks om havner).
 • Miljøfond. Hovedutvalget behandler og avgjør søknader om kommunalt miljøfond.

 

Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap (kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). I tilfellet hovedutvalget ønsker å fravike dette, må saken tas opp særskilt.

 

Utbyggingssaker:

 • forvalte bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i
 • overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon
 • av myndighet i budsjettsaker.
 • delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør etter reglene i kommuneloven §13-1.
 • vedta romprogram/ramme for utbyggingen.
 • vedta skisseprosjekt/forprosjekt med kostnadsoverslag for prosjektet.
 • fremlegge skisseprosjektet/kostnadsoverslag til hovedutvalg/formannskap/kommunestyret for godkjenning.
 • vedta anbud/tilbud innenfor prosjektets vedtatte areal og kostnadsrammer. Kontrakter undertegnes av kommunedirektøren eller den han bemyndiger.
 • behandle og avgjøre klager på tildeling av kontrakter eventuelle andre klager på kommunens praksis i forbindelse med utbyggingsprosjekter.

 

Hovedutvalget behandler større etableringer, samt store overordna prosjekter før behandling i formannskap/kommunestyre.

 

Kommunestyre forvalter kommunens eierskap i bedrifter/selskaper. Kommunestyre kan gjennom reglement/delegasjon delegere fullmakter til formannskap eller hovedutvalg.

 

Generelt

Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap (kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). Dersom hovedutvalget ønsker å fravike dette, må saken tas opp særskilt.

 

Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, kan det bringe spørsmålet inn for kommunestyret formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten ligger.

 

For øvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer.

 

Saker hvor utvalget har forslags-/uttalerett

Driftsutvalget har forslags-/uttalerett i følgende saker:

 • retningslinjer for delegering av avgjørelsesmyndighet.
 • rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde, jfr. retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av myndighet i budsjettsaker.
 • øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde.
 • opprettelse av faste underutvalg.
 • hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre.
 • andre saker som hører inn under tjenesteområdet, men hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre.
 • samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet.

Hovedutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for tjenesteområdet, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer.

 

Delegasjon etter kommuneloven og særlover

 

1. Vegloven av 21. juni 1963 nr. 23
Hovedutvalget skal være kommunens vegstyremakt etter lovens § 9, 3. ledd. 
Hovedutvalget har ansvar for trafikksikkerhet

 

2. Forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6
Med hjemmel i lovens § 83 delegeres all myndighet til å fatte enkeltvedtak til hovedutvalget.

 

3. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20
Kommunestyrets myndighet delegeres til Hovedutvalget.

 

4. Friluftsloven av 28. juni 1957 nr. 16.
Myndighet etter friluftslovens § 40 legges til hovedutvalget (stansing av ulovlig byggverk etter loven)

 

5. Lov om viltet av 29.05.81 nr. 38 nr. og forskrift av 22.03.02 om forvaltning av hjortevilt og bever.
Hovedutvalget delegeres myndighet til å godkjenne driftsplan og tildeling av fellingskvote for elg. Etter samme lov og forskrift har utvalget myndighet til å fastsette minsteareal og godkjenne elgvald.

 

6. Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000.
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.

 

7. Lov om laksefiske og innlandsfiske av 15. mai 1992
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.

 

8. Lov om stadsnamn av 18. mai 1990 nr. 11 
Navn på gater/veier, områdenavn og veistrekninger vedtas av hovedutvalget.

 

Særlover innen landbruk

9. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) av 15. juni 2001 nr. 75.
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.

 

10. Lov om jord av 1995-05-12 nr 23.
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.

 

11. Lov om forpakting av 1965-06-25 nr 1.
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.

 

12. Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv 2003-11-28 nr 98.
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.

 

13. Lov om jord av 1995-05-12 nr 23 (odelsloven).
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.

 

14. Forurensningsforskriften (FOR 2004-06-01 nr 931, hjemlet i Forurensningsloven (Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 1981-03-13 nr 6), Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt. Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.

 

15. Skogbrukslov (LOV 2005-05-27).
Myndighet etter denne loven delegeres hovedutvalget.

 

Delegasjon i plansaker

LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven
I henhold til plan- og bygningsloven § 3-3 1. ledd er driftsutvalget kommunens planutvalg for kommuneplanens arealdel. 
Formannskapet er planutvalg for kommuneplanens samfunnsdel.

 

Planutvalget delegeres følgende plankompetanse og myndighet så langt plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 tillater det med de begrensninger som nevnt i lovens § 3-3:

a) Å fremme forslag til kommuneplan(er), samt å fatte beslutninger og vedtak om offentlig høring av henholdsvis planprogram og planforslag til kommuneplaner.
b) Å fatte beslutninger og vedtak om planprogram og offentlig høring av regulerings-planforslag, samt myndighet til å vedta mindre detaljreguleringsplaner når planen er i samsvar med kommunelovens regler og når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel og overordnet plan, når det er mindre enn fire år siden kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret.
 c) Å fatte beslutninger om offentlig høring av reguleringsplanforslag i samsvar med overordnet arealplan.
d) Ved endring av reguleringsplaner, delegeres planutvalget myndighet til å foreta mindre endringer i detaljreguleringsplan, eller delegere Kommunedirektør å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen.
e) Fullmakt til å forlenge detaljplanvedtaket etter søknad med inntil to år.
f) Delegert myndighet gjelder så langt ikke saken ansees prinsipiell i forhold til overordnede arealplaner og ikke er i strid med politiske vedtak.

 


Delegasjon til kommunedirektør

Kommunedirektør delegeres avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er av prinsipiell betydning, med følgende unntak:

 • Alle saker hvor det er negativ innstilling fra kommunedirektør. Disse legges frem for hovedutvalget til avgjørelse.
 • Delings- og byggesaker innenfor 100-metersbeltet i strandsonen som krever dispensasjon.
 • Byggesaker gjeldende større offentlige bygg eller private næringsbygg.

Alle delegerte avgjørelser refereres til hovedutvalget.

 

Delegasjon etter kommuneloven og særlover

1. Vegloven av 21. juni 1963, nr. 23.

Kommunedirektør skal være kommunens vegstyremakt i kurante saker, jfr. lovens §9, 3. ledd.
Kommunedirektør er rådgiver for utforming av kommunens trafikksikkerhetspolitikk.
Han/hun har et særlig ansvar for oppfølging av kommunens trafikksikkerhetsplan.
Kommunedirektør skal
 • gi uttalelse i saker vedrørende fastsetting av fartsgrenser
 • gi uttalelse i forbindelse med utsending av skiltvedtak for andre permanente trafikkregulerende skilt
 • behandle og gi uttalelse i saker om trafikksikkerhetstiltak

 

2. Vegtrafikkloven av 18. juni 1965
Kommunens myndighet etter vegtrafikklovens §7 (treffe midlertidige vedtak om forbud mot trafikk) og kommunens skiltmyndighet etter skiltforskriftene, delegeres til kommunedirektør.

 

3. Forurensingsloven av 13. mars 1981, nr. 6
Kommunedirektør delegeres myndighet i alle saker av kurant karakter, herunder omlegging og utbedring av stikkledning, jfr.

 • §22, utkobling av slamavskiller, jfr.
 • §26, siste ledd, avfallsopprydding, jfr.
 • §35, og pålegg om opprydding, jfr.
 • §37.

Hovedutvalget videredelegerer myndighet etter forurensingsloven §7(plikt til å unngå forurensing), § 73(tvangsmulkt ved forhold i strid med forurensingsloven), §74(umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten), §76(betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger) til kommunedirektør.

Med bakgrunn i gjeldende delegasjonsreglement §6 (hovedutvalgets myndighet etter forurensningsloven) delegerer hovedutvalget myndighet etter forurensingsforskriftens §§ 12-2, 12-14, 12-16, 13-2, 13-17, 13-18, 15-2, 15-8, 15A-2, 15A-7 til kommunedirektør.

 

Hovedutvalget videredelegerer til kommunedirektør myndighet til å treffe enkeltvedtak etter følgende paragrafer i forurensningsloven

 • § 18 Endring og omgjøring av tillatelse
 • § 49 Opplysningsplikt
 • § 50 Rett til granskning
 • § 51 Pålegg om undersøkelser
 • § 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for bistand

 

Hovedutvalget videredelegerer til kommunedirektør myndighet etter følgende paragrafer i forurensningsloven (LOV av 31.mars 1981):

 • § 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretten utenfor næring m.v.
 • § 78 Straffeansvar for forurensning
 • § 79 straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall

 

Hovedutvalget videredelegerer til kommunedirektør myndighet etter følgende paragrafer i forurensningsforskriften (FOR av 1.juni 2006) kapittel 7 om lokal luftkvalitet:

 • § 7-4 andre og femte ledd. Myndighet til å gi pålegg for å sikre at kravene i dette kapitlet overholdes, og i særlige tilfeller gi pålegg om at den ansvarlige for et anlegg som ikke bidrar vesentlig til konsentrasjonen av de enkelte stoffer gjennomfører plikter etter dette kapitlet.
 • § 7-11 andre ledd. Myndighet til å føre tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet overholdes.

 

Hovedutvalget videredelegerer til kommunedirektør myndighet etter følgende paragrafer i forurensningsforskriften (FOR av 1.juni 2006):

 • § 1-8 annet ledd. Gi tillatelse til at nedgravde oljetanker som ikke er i bruk rengjøres og fylles med sand, grus og lignende i stedet for oppgraving
 • § 1-9 annet ledd. Kreve opplysninger om eksisterende nedgravde oljetanker
 • § 1-10. Tilsyn, registrering og krav til kontroller
 • § 1-11. Dispensasjon
 • § 1-12. Kommunens myndighet i særlige tilfeller
 • § 2-7. Krav til faglig kvalifikasjoner
 • § 2-8. Godkjenning av tiltaksplan
 • § 2-9. Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m.
 • § 2-11. Tilsyn og kontroll

 

4. Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 nr.17
Kommunens myndighet etter lovens §1, 4. ledd til å innvilge fritak fra avgift for ubebygd eiendom samt myndighet til å dispensere fra avgiftsbestemmelsene legges til kommunedirektør.

 

5. Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav av 04.07.2003.

Kommunedirektør delegeres kommunens myndighet etter del III og IV

 

6. Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven) av 15. juni 2001 nr. 75
Kommunedirektør delegeres kommunens myndighet etter denne lov.

 

7. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juni 2002 nr. 20 med tilhørende forskrifter, herunder forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 1. juli 2002 §§2-2, 2-4 og Forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015

Kommunedirektør delegeres kommunens myndighet etter denne lov med forskrifter. 
Kommunaldirektørs myndighet videredelegerers til brannsjefen etter denne lov med tilhørende forskrifter. 
Viktige og prinsipielle saker som dokumentasjon av brannvesenet og planer for   brannvernarbeidet skal behandles av kommunestyret etter behandling i Hovedutvalget.

 

8. Forskrift om vann og avløpsgebyr i Nordreisa kommune 
Vedtak etter forskriften fattes av kommunedirektør.

 

9. Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Nordreisa kommune
Avfallsservice AS er tildelt konkret ansvar og myndighet i forskriften.
Klagesaker i forhold til renovasjonstjenester levert av Avfallsservice AS skal behandles av særskilt klagenemd oppnevnt av generalforsamlingen i Avfallsservice AS jfr forvaltningsloven § 28-2.

 

10. Delegasjon av saker vedrørende utmark og vassdrag.

 • Oppretting av kommunalt viltfond og fellingsavgift for elg i medhold av kommunelovens § 23 pkt. 4 delegeres kommunedirektør myndighet til å forvalte kommunalt viltfond.
 • Gi uttalelse i bygge - og delesaker, forpaktningssøknader ol. på vegne av frilufts-, vilt-lakse- og innlandsfiskeinteressene
 • Gi uttalelse i saker hvor viktige naturverdier eller naturinteresser er berørt, blant annet saker hvor kommunen blir bedt om å uttale seg om slike hensyn.
 • Gi forslag til uttalelse på vegne av kommunen i høringssaker som gjelder endringer i frilufts, vilt eller lakse- og innlandsfiskeloven og forskrifter gitt i medhold av disse

 

Lov om viltet av 29.5.1981 nr. 38

Kommunedirektør fatter beslutning etter viltloven i følgende saker:

 • Avlivning av skadet vilt
 • Avlivning av skadegjørende vilt

(Jfr. brev fra direktoratet for naturforvaltning av 16.01.2003).

 

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.6.1977 nr.82

Kommunedirektør gis fullmakt til å treffe vedtak i kurante enkeltsaker etter ovennevnte lovs §6 og etter nasjonal forskrift § 5 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag og fastsette vilkår etter § 7. Kurante saker omfatter tilfeller som er omtalt i kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Gi uttalelser til fylkesmann i kurante saker vedrørende dispensasjoner fra motorferdselsforbudet i perioden 5. mai – 30. juni.

 

Lakse- og innlandsfiskeloven av 15.5.1992 nr. 47

Myndighet til å dispensere fra plikten til å betale fiskeavgift etter forskrift nr. 532 av 15.06.93, delegeres til kommunedirektør. Oppgavene etter lovens § 47, 2.ledd - ta vare på verdien av ulovlig fanget fisk, delegeres til kommunedirektør. Utvisning av garn, not, ruser og teiner iht. forskrift til lakse- og innlandsfiskeloven delegeres til kommunedirektør.

 

11. Delegasjon etter Hundeloven

Kommunedirektør delegeres myndighet til å dispensere for bruk av løs hund i båndtvangstid til jaktprøver og jakthundtrening etter hundelovens § 9 e) og til oppretting av dressurområder for hunder etter samme paragraf.

 

12. LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven

Kommunestyrets myndighet etter plan- og bygningsloven delegeres til kommunedirektør så langt dette ikke kommer i strid med loven eller er delegert til planutvalget, og som er etter vedtatte retningslinjer og prinsipper, og i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 

Myndighet til å fatte vedtak etter lovens §12-14 om mindre endringer av reguleringsplaner eller til å vedta utfylling innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen delegeres til kommunedirektør. Vurdering av om sakene er innenfor denne kategorien gjøres i hvert tilfelle av kommune-direktør, evt i samråd med overordnede myndigheter.

 
13. Flyttet til delegasjon til kommunedirektør
 
13. Jordloven (Lov om jord av 1995-05-12 nr 23). Delegeres til kommunedirektør
 
14. Forpaktingsloven (Lov om forpakting av 1965-06-25 nr 1). Delegeres til kommunedirektør
 
15. Konsesjonsloven (Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv 2003-11-28 nr 98). Delegeres til kommunedirektør
 
16. Odelsloven (Lov om jord av 1995-05-12 nr 23). Delegeres til kommunedirektør
 
17. Skogbruksloven (LOV 2005-05-27). Delegeres til kommunedirektør

Delegasjon til hovedutvalg for næring (næringsutvalget)

Delegasjon etter kommuneloven § 5-7

I medhold av § 5-7 i kommuneloven gir kommunestyret næringsutvalget myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg.

Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder.

 

Delegasjon i budsjett- og økonomisaker

Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr økonomi-reglementet.

 

Ansvarsområde

Næringsutvalget har ansvar for saksområder som gjelder alle løpende saker i forhold til kommunens ansvar som tjenesteyter innenfor kommunal næringsvirksomhet, tilrettelegging og bistand for næringslivet, samferdsel og infrastruktur.

 

Næringsutvalget skal aktivt bidra til en helhetlig næringspolitikk og treffer vedtak innenfor budsjettets rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyret. Næringsutvalget gjør vedtak for sine saksområder innenfor økonomisk ramme og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov eller vedtatt av kommunestyret. Strategisk næringsplan skal være styringsdokument for å oppnå ønsket utvikling.

 

Innenfor sitt arbeidsområde skal næringsutvalget arbeide med mål, strategier og kvalitet som sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser. Næringsutvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver innen utvalgets ansvarsområder.

 

Næringsutvalget ivaretar nødvendig samordning og samarbeid med næringslivet i kommunen.

 

Utvalget har ansvar for følgende regelverk (listen er ikke uttømmende):

 • EØS-avtalens regler om statsstøtte.
 • Norsk lov om offentlig støtte (lov av 27. november 1992 nr 117)
 • Lov om samferdsel av 4. juni 1976.
 • Retningslinjer for midler gitt over statsbudsjettets kap 551 post 60 og 61.
 • Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms. Vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 7.4.2003
 • Vedtekter for kommunalt næringsfond og kommunalt utviklingsfond. Vedtatt i kommunestyret i sak 46/18. 
 • Regler for tilskudd til store arrangement, tildeles etter gjeldende kriterier

 

Næringsutvalget er fondsstyre for kommunalt utviklingsfond og kommunalt næringsfond. Søkerne har vanlig klagerett i hht forvaltningsloven. Klagene skal være skriftlige. I delegerte saker er næringsutvalget første klageinstans. Klageutvalget i kommunen er klageorgan.  

 

Næringsutvalget har det overordna planmessige, rasjonelle og økonomiske ansvar for tjenestene som sorter under næringsutvalget i kommunen, ihht kommunelovens § 13-1.

 

Saker hvor hovedutvalget har avgjørelsesmyndighet

Saker der Næringsutvalget har avgjørelsesrett:

 • Avgjøre søknader om kommunale tilskudd og fondsmidler, i næringssaker hvor søknadssummen er over 100 000 kr.
 • Være fondstyre for kommunalt utviklingsfond i hht egne vedtekter for disse fondene.
 • Disponere midler til kommunalt næringsfond fra Troms fylkeskommune etter departementets retningslinjer.
 • Oppfølging av kommunal strategisk næringsplan.
 • Opprette komiteer/ ad-hoc-utvalg for tidsbegrensede oppgaver.
 • Avgjøre saker av politisk prinsipiell karakter og politiske enkeltsaker.
 • Samarbeidsavtaler (feks med Halti næringshage).

 

Saker hvor hovedutvalget har forslags-/uttalerett

Saker hvor utvalget har uttalerett:

 • Høringer innen næringssektoren.
 • Høringer om ruteopplegg for kollektivtrafikk.
 • Forandring i eller utarbeidelse av nye kommunale forskrifter innen næringssektoren.
 • Høringspart i saker som omhandler samferdsel og infrastruktur.

 

Delegasjon til Kommunedirektør

Avgjørelsesmyndighet på søknader inntil kr. 100 000,-.

Delegasjon til hovedutvalg for oppvekst og kultur

Delegasjon etter kommuneloven § 5-7

I medhold av § 5-7 i kommuneloven gir kommunestyret hovedutvalget for oppvekst og kultur myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg. 

Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder.

 

Delegasjon i budsjettsaker

Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr økonomi-reglementet.

 

Ansvarsområde

Hovedutvalget for oppvekst og kultur har som arbeidsområde å ivareta tilbudet for barn, ungdom, flykningetjeneste, kultur i kommunen innen sitt ansvarsområde og for all opplæring, både for barn og voksne. Hovedutvalget behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet, og etter delegasjon fra kommunestyre/formannskap.

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur er ansvarlig for:

 • Samordning og planlegging av undervisningsvirksomheten i kommunen, herunder ansvaret for å ivareta kommunens forhold til det videregående skoleverk og høyere undervisningsinstitusjoner.
 • Samordning og planlegging av barnehagevirksomheten i kommunen, jfr. barnehageloven
 • Tiltak og kommunale forpliktelser etter opplæringsloven, voksenopplæringsloven og privatskoleloven.
 • Tiltak og kommunale forpliktelser etter lov om barnevernstjenester
 • Skolefritidstilbud
 • Samordning og planlegging av kulturvirksomheten i kommunen
 • Styre for kommunens kulturinstitusjoner dersom ikke annet er bestemt
 • Oppnevner representanter til kulturinstitusjoners styrer, med mindre annet følger av lov eller forskrift.
 • Oppnevner representanter til Ærespriskomitèen.
 • Tiltak og kommunale forpliktelser knyttet til Lov om folkebibliotek
 • Planmessig, rasjonell og økonomisk organisering og drift av tjenesteområdet oppvekst og kultur.
 • Nødvendig samordning og samarbeid med andre berørte kommunale virksomhets-områder og med andre offentlige og private organer med samme eller tilgrensende arbeidsoppgaver.

 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet.

 

Saker hvor hovedutvalget har avgjørelsesmyndighet

Hovedutvalget for oppvekst og kultur treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/ formannskap, herunder:

 • Forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av myndighet i budsjettsaker
 • Opprette arbeidsgrupper for løsning av tidsbegrensede oppgaver
 • Delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør etter reglene i kommuneloven § 13-1.
 • Oppnevne representanter til grunnskolenes samarbeidsutvalg
 • Fastsette driftstilskudd og kapitaltilskudd til private barnehager innenfor gitte budsjettrammer, i samsvar med retningslinjer gitt av departementet
 • Vedta rammer for virksomhetsbudsjett for hele tjenesteområdet
 • Godkjenne lokaler og kapasitet til barnehageformål
 • Godkjenne vedtekter for barnehager
 • Godkjenne lokaler og kapasitet til skolefritidsformål for elever
 • Godkjenne vedtekter for skolefritidsordning
 •  

Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap (kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.). I tilfellet hovedutvalget ønsker å fravike dette, må saken tas opp særskilt.

 

Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker, kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten ligger.

 

For øvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer.

 

Saker hvor hovedutvalget har forslags-/uttalerett

Hovedutvalget for oppvekst og kultur har forslags- /uttalerett i følgende saker:

 • om delegering av avgjørelsesmyndighet
 • rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde,
 • øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde
 • opprettelse av faste underutvalg
 • andre saker som hører inn under tjenesteområdets arbeidsområde, men hvor
 • avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/kommunestyre
 • samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet.

 

Hovedutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for tjenesteområdet, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer.

 

Delegasjon etter særlov

 

1. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61

Hovedutvalget delegeres myndighet til 

 • Gi forskrift om skolested for elevene, jfr. § 8-1.
 • Myndighet til å fastsette forskrift om skolerute, jfr. opplæringsloven § 2-2.
 • Myndighet til å fastsette målform i grunnskolen, jfr. opplæringsloven §2-5
 • Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 9A-10, samt bortvising av elever jfr. § 9A-11

 

2. Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64.  

Hovedutvalget er godkjenningsmyndighet og har ansvaret for forvaltning og tilsyn.

 

3. Lov om frittstående skoler av 4. juli 2003 nr. 84

Kommunens forpliktelser etter friskoleloven er tillagt hovedutvalget.

 

4. Lov om barneverntjenester av 17. juli, 1992 nr. 100.

Hovedutvalget har det overordnede ansvar for forebyggende virksomhet, samarbeid med andre deler av forvaltningen og samarbeid med frivillige organisasjoner, jfr. lovens kapittel 3.

 

Barnevernadministrasjonen ved barnevernets leder utgjør kommunens barneverntjeneste, jfr. §2-1, 2., 3., og 4. ledd.

 

Hovedutvalget har ansvaret for gjennomføringen av oppgaver etter lovens kapittel 3. Dette skal skje i samarbeid med administrasjonen.

 

Hovedutvalget har et overordnet ansvar for at forebyggende virksomhet generelt blir ivaretatt.

 

5. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50

Myndighet etter kulturminnelovens §§ 15 og 16 og om å avgi uttalelse vedr. fredning av bygninger og riving av fredede bygninger legges til hovedutvalget.

 

6. Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr. 108.

Kommunestyrets oppgaver etter lov om folkebibliotek legges til hovedutvalget.

 

7. Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.juni 1969 nr.25.

Tilskudd til trossamfunn etter lovens §19.

 

8. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 04. juli 2003 nr 80

Kommunens myndighet etter loven delegeres til hovedutvalget.

 

 

Delegasjon til Kommunedirektør

 

Delegasjon etter kommuneloven og særlover

1. Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa av 17. juli 1998 nr 61

Kommunedirektør delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av prinsipiell karakter.

 • Fremme søknad om forsøksvirksomhet i grunnskolen, jfr. § 1-4.
 • Kommunedirektør er delegert myndighet til å fastsette forskrift om skolerute og fastsette barnehageruta, jfr. opplæringsloven § 2-2.
 • Fastsette ordensreglement for skolene, jfr. opplæringsloven § 9A-10, samt bortvising av elever jfr. § 9A-11
 • Bruk av lova for privat opplæring i heimen, jfr. § 2-13
 • Kommunedirektør delegeres myndighet til å foreta opptak av barn til skolefritidsordningen, jfr. opplæringslovens § 13-7.
 • Fatte vedtak om spesialundervisning for elever i grunnskolen og for voksne, jfr.
 • opplæringsloven §§ 5.1, 5.4 og 4A-2.
 • Føre tilsyn og sikre at virksomhetene har forsvarlig system for å sikre at krav i opplæringslov og forskrifter oppfylles § 13-10

 

2. Lov om voksenopplæring av 28. mai 1976 nr 35

Kommunedirektør delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker som ikke er av prinsipiell karakter.

 

3. Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter

Kommunedirektør delegeres følgende myndighet:

 • Foreta opptak av barn i barnehage.
 • Godkjenne barnehager og hjem som tar imot barn i familiebarnehager.
 • Føre lokalt tilsyn med virksomheter som drives etter loven.

 

4. Lov om barneverntjenester av 17.juli 1992 nr.100.

Barnevernleder er barnevernadministrasjonens leder, jfr. barneverntjenestelovens § 2-1, 3.ledd.

Barnevernleder gis myndighet til å opptre som kommunens rettslige representant/ stedfortreder i barnevernssaker.

 

5. Fastsetting av åpningstider for kulturinstitusjoner og virksomheter innen oppvekst og kultur

Ovennevnte myndighet delegeres til kommunedirektør.

 

6. Spillemidler og kulturmidler

Kommunedirektør har godkjenningsmyndighet for forhåndsgodkjenning av anlegg det skal søkes spillemidler for. Kommunedirektør fremmer på kommunens vegne søknader på spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg, lokale og regionale kulturbygg m.v. etter prioritering foretatt av kommunestyret.

Kommunedirektør delegeres myndighet til innenfor budsjettets rammer å foreta fordeling og avgjøre søknader om tilskudd på sektorens budsjett etter fastsatte retningslinjer.

Hovedutvalget for oppvekst og kultur er klageinstans for administrative vedtak.

 

7. Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.juni 1969 nr.25.

Kommunedirektør beregner tilskudd til trossamfunn etter lovens §19.

 

8. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 04. juli 2003 nr. 80

Kommunens ansvar etter loven delegeres til kommunedirektør, herunder utvidelse av introduksjonsprogram til 3 år i hht. §5.

Delegasjon til hovedutvalg for helse- og omsorg

Delegasjon etter kommuneloven § 5-7

 

I medhold av § 5-7 i kommuneloven gir kommunestyret hovedutvalget for helse- og omsorg myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde og som

det etter samme lov er adgang til å delegere til utvalg.

Hovedutvalget skal likevel ikke ha myndighet til å fastsette regler og generelle retningslinjer som kan få innvirkning på flere tjenesteområder i kommunen, eller til å avgjøre saker som krever samordnet behandling for flere tjenesteområder.

 

Hovedutvalget skal ha seg forelagt til orientering alle klager på vedtak.

 

Delegasjon til hovedutvalget i budsjettsaker

Det vises til retningslinjer for delegasjon av myndighet i budsjett saker, jfr økonomi-reglementet

 

Ansvarsområde

Hovedutvalget for helse- og omsorg har som arbeidsområde de oppgaver innenfor

tjenesteområdet helse- og omsorg, som kommunen har ansvaret for.

 

Hovedutvalget for helse- og omsorg behandler saker etter særlover innenfor tjenesteområdet, og etter delegasjon fra kommunestyre/formannskap.

 

Hovedutvalget for helse- og omsorg er ansvarlig for:

 

Hovedutvalget skal ha seg forelagt alle prinsipielle enkeltsaker der det ikke foreligger

tidligere avgjørelser, saker som det ikke er gitt retningslinjer for, og saker der det er ønskelig

å fravike retningslinjer som er fulgt. I særlige kontroversielle saker skal hovedutvalgets uttalelse innhentes før det fattes vedtak.

 

Hovedutvalget for helse- og omsorg fører kontroll med at vedtak innenfor utvalgets

arbeidsområde blir gjennomført, og at det blir utarbeidet årsmelding for tjenesteområdet.

 

Saker hvor hovedutvalget har avgjørelsesmyndighet

Hovedutvalget for helse- og omsorg treffer vedtak innenfor de rammer og etter de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller vedtatt av kommunestyre/ formannskap, herunder:

 • Forvalte og prioritere bevilgede midler innenfor budsjettets rammer og forutsetninger i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for budsjettbehandling og delegasjon av myndighet i budsjettsaker.
 • Opprette komiteer for løsning av tidsbegrensede oppgaver
 • Delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektør, etter reglene i kommuneloven §13-1.

 

Løpende prioriteringer innenfor eget ansvarsområde eller overfor statlig eller fylkeskommunal

myndighet må være i samsvar med overordnede vedtak i kommunestyre/formannskap

(kommuneplan, langtidsbudsjett m.v.) Dersom hovedutvalget ønsker å fravike dette, må saken

tas opp særskilt.

 

Dersom hovedutvalget er i tvil om det har avgjørelsesmyndighet i en sak, eller visse saker,

kan det bringe spørsmålet inn for formannskapet, som avgjør hvor avgjørelsesmyndigheten

ligger.

 

For øvrig utfører hovedutvalget de oppgaver formannskap/kommunestyret bestemmer.

 

Saker hvor utvalget har forslags-/uttalerett

Hovedutvalget for helse- og omsorg har forslags-/uttalerett i følgende saker:

 • Om delegering av avgjørelsesmyndighet.
 • Rammene for årsbudsjett og langtidsbudsjett innen sitt arbeidsområde.
 • Øvrig planlegging innen sitt arbeidsområde.
 • Hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre
 • Andre saker som hører inn under tjenesteområdets arbeidsområde, men hvor avgjørelsesmyndigheten ligger under formannskap/ kommunestyre
 • Samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige organ innen tjenesteområdet.

 

Hovedutvalget kan for øvrig ta opp og uttale seg i saker som ellers kan ha betydning for

tjenesteområder, eller som kommunestyret/formannskapet bestemmer.

 

Delegasjon til hovedutvalget etter særlov

1. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011 nr. 30 med

forskrifter.

Hovedutvalget skal fatte vedtak i saker etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester

mm av 24. juni 2011 nr. 30 dersom:

 • det ikke foreligger klare retningslinjer for tildeling
 • saken er av prinsipiell betydning
 • en ønsker å fravike eksisterende retningslinjer

 

2. Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr. 29

 

3. Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen

Kommunens myndighet etter loven delegeres til hovedutvalget.

 

4. Serveringsloven av 13.6.1997 nr. 55.

Kommunens myndighet etter serveringsloven delegeres til hovedutvalget.

 

5. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27

Hovedutvalget er kontrollutvalg for omsetning av alkoholholdig drikk i kommunen, jfr. al. §

1-9 og forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 10-1.

 

Det vises videre til: Forskrift for salgs- og skjenkebevilling for alkohol i Nordreisa kommune vedtatt i kommunestyret 24.09.20

 

Delegasjon til Kommunedirektør

 

Delegasjon etter kommuneloven og særlover

1. Lov om kommunale helse og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011 nr. 30 med tilhørende forskrifter

 

Kapittel 3.

Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester.

Kommunedirektør kan i samsvar med kommunens planer inngå avtaler med andre kommuner om samarbeid om helsetjenesten, jfr. lovens § 3-1, 5.ledd. Slike avtaler skal inngås skriftlig og

forelegges hovedutvalget til orientering.

 

Kommunedirektør delegeres myndighet til å sikre at kommunen sikrer oppfyllelse av lovens § 3-2 og §3-6 om:

 

Andre helse- og omsorgstjenester herunder:

 • Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
 • Helsetjeneste i skoler
 • Helsestasjonstjeneste
 • Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:

a. legevakt,

b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og

c. medisinsk nødmeldetjeneste

 • Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning
 • Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
 • Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:

a. helsetjenester i hjemmet,

b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt,

c. plass i institusjon, herunder sykehjem og

d. avlastningstiltak.

 • Omsorgslønn

 

Kapittel 5.

Særlige plikter og oppgaver.

 

Kapittel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Kapittel 8. Undervisning, praktisk opplæring, utdanning og forskning.

Kapittel 9.

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklings-hemming. Hastekompetanse i tvangssaker kan ikke utøves uten godkjenning fra kommunedirektør.

Med hjemmel i § 9 – 3, 3. ledd, delegerer Nordreisa kommunestyre til kommunedirektør ansvaret for å begjære oppnevning av hjelpeverge dersom ikke oppnevningen er begjært av andre som kan fremsette slik begjæring, jfr. vergemålslovens § 56.

 

Kapittel 10.

Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Kapittel 11-2.

Vederlag for helse og omsorgstjeneste

Kommunedirektør bestemmer hva den enkelte pensjonær skal betale for opphold i bolig med

heldøgns omsorgstilbud, jfr. lovens § 11-2

 

Kapittel 12-4.

Særlige bestemmelser ved opphold i institusjon.

 

2. Lov om folkehelsearbeid av 24.06.2011 nr. 29

Kap. 2.  Kommunens ansvar

Kap. 6.

Samarbeid, beredskap, internkontroll, tilsyn mv.

Folkehelselovens § 9, 1. ledd.

Myndighet og gjøremål innen miljørettet helsevern som er lagt til kommunestyret, delegeres

til Kommunedirektør

Folkehelseloven § 9,2 – 6. ledd

Kommuneoverlegen har hastekompetanse som nevnt i folkehelseloven § 9,2 – 6. ledd, samt

kap 3 miljøretta helsevern.

 

3. Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen

Kommunens ansvar etter loven delegeres til Kommunedirektør

 

4. Lov om vern mot tobakkskader av 9. mars 1973 nr. 14

Myndighet og gjøremål knyttet til vern mot tobakkskader delegeres til kommunedirektør, jfr.lovens §6.

 

5. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27- Avgjørelsesmyndighet vedr. nedenfor nevnte oppgaver delegeres kommunedirektør:

 • kontroll og inspeksjon av salgs- og skjenkesteder, jfr lovens § 1.9 1.ledd.

 

6. Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5.august 1994 nr.55.

Kommunestyret delegerer til kommuneoverlegen å utføre de oppgaver innen smittevernet som

pålegges i lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5/8- 1994.

 

7. Strålevern (Strålevernforskriften) av 21.11.2003

Nordreisa kommunestyre delegerer til kommunedirektør å utføre de oppgaver innen strålevern for solarium som er delegert til kommunen i forskrift om strålevern og bruk av stråling

(Strålevernforskriften) av 21.11.2003, § 42, 3. ledd. Forskriften er gitt i medhold av lov og

strålevern og bruk av stråling av 05.12.2000

Kommunedirektør gis fullmakt til å videredelegere denne myndigheten til kommuneoverlege.

Delegasjon til ordfører

 

1) Behandling av søknader

Ordføreren avgjør søknader i saker hvor det omsøkte ikke beløper seg til mer enn kr. 25.000,-

og belaster formannskapets eller ordførers budsjett.

 

2) Generalforsamling/representantskap

Ordfører eller den han/hun bemyndiger gis representasjonsrett i generalforsamling/ representantskap i selskap/foretak hvor kommunen har eierandeler, dersom ikke annet er fastsatt i lov eller forskrift.

 

3) Søknader om permisjon/fritak etter kommuneloven § 7-9

Søknader om permisjon gis ordfører fullmakt til å behandle. Ved klage går søknad til

kommunestyret. Søknader om varig fritak behandles av kommunestyret.

 

4) Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) av 2.6.1989, nr. 27

Avgjørelsesmyndighet vedr. nedenfor nevnte oppgaver delegeres ordfører:

§§1-6, 3. ledd og 4-5: Tildeling av bevilling for en enkelt anledning

§ 4-2, 3. ledd: Utvidelse av skjenkelokale for en enkelt anledning

§ 4-4, 2. ledd: Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning

§ 4.5 Ambulerende bevilling

§ 1-7c, 2. ledd Skifte av styrer og stedfortreder

 

5) Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyret (valgloven)

Valgstyrets leder (ordfører) delegeres å kunne fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning ved Stortings- og sametingsvalg, kommunestyre og fylkestingsvalg.

Delegasjon til kommunedirektør

Delegasjon etter kommuneloven § 13-1

Etter kommunelovens § 13-1 gir kommunestyret kommunedirektør fullmakt til å treffe vedtak i alle enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell interesse.

 

Særskilt nevnes:

- Kommunedirektør har ansvar for oppnevning og sammensetningen av administrativt

arbeidsmiljøutvalg, jfr. arbeidsmiljøløven § 7 – 1. Reglement for AMU vedtas av administrasjonsutvalget.

 

 

 • Økonomisaker – fond – tilskudd

 

1) Finansreglement for kommunen:

Innenfor de generelle retningslinjer som følger av finansreglementet delegeres fullmakter til kommunedirektør til opptak av lån, ihht til pkt 7.2 i finansreglementet.

 

2) Fullmakt til å anlegge søksmål i kurante saker for beløp under kr. 500.000.

 

3) Næringsfondet og kommunale stimuleringstilskott.:

 • Kommunedirektør gis avgjørelsesmyndighet til å fatte vedtak i kurante saker inntil kr. 100.000.
 • Fullmakt til å avgjøre saker utover denne ramme kan gis for et kortvarig tidsrom.

 

Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran

kommunedirektørs delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk / domsavgjørelse.

 

 • Økonomisaker – utlån – eiendommer - pantedokument

1) Kommunedirektør eller den han bemyndiger gis fullmakt til å møte på tvangsauksjon der kommunen er kreditor og avgi bud på inntil kr. 1.500.000. Videre gis Kommunedirektør

fullmakt til å godkjenne andre bud på inntil dette beløp.

 

2) Fullmakt til å samtykke i prioritetsvikelse/slette heftelser/pantefrafall. Eks:

 • tvangssalg av bolig der kommunen har heftelse/kommunale krav
 • kommunale krav
 • næringslån
 • andre lån

 

3) Kommunedirektør gis fullmakt på kommunens vegne å slette heftelser på parseller eller tomter som utskilles fra hovedeiendom og som får egne bruksnummer. Det forutsettes at verdien på parsellen eller tomta må anses å være liten i forhold til verdien på hovedeiendommen og at den gjenværende eiendom må anses å gi god dekning. Det forutsettes videre at heftelsens verdi ikke overstiger kr 400.000,-.

 

4) Kommunedirektør gis fullmakt til å avgjøre søknader om prioritetsvikelser med kommunale heftelser, forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte eiendom til sammen ikke overstiger kr. 400.000,-. Det forutsettes videre at det fortsatt er god dekning for kommunens heftelser. Søknader som blir avslått kan ankes til klagenemda.

Pkt. 4b: For startlån gis Kommunedirektør fullmakt til å avgjøre søknader som prioritetsvikelser med kommunale heftelser forutsatt at kommunens heftelser på den enkelte eiendom ligger innenfor gjeldende markedsverdi. Det forutsettes videre at det fortsatt er god dekning for kommunens heftelser. Søknad som blir avslått kan ankes til klagenemda.

 

5) Kommunedirektør gis fullmakt til å avgjøre pantefrafall med inntil kr. 400.000,- og hvor pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for kommunens krav.

Pkt. 5b: For startlån gis Kommunedirektør fullmakt til å avgjøre pantefrafall med beløp som ligger innenfor gjeldende markedsverdi og hvor pantefrafallet ikke svekker sikkerheten for

kommunens krav.

 

6) Kommunedirektør delegeres myndighet til:

 • Ettergivelse/nedsettelse og slettinger av hovedstol med renter inntil Kr. 100.000,-.
 • Utsettelse med betaling av hovedstol med renter inntil 3 år.
 • Godta lånetilsagn med sikkerhet innenfor 100% av totalkostnader/takst
 • Overføring av ikke nedskrevet boligtilskudd til nytt panteobjekt

 

7) Fullmakt til å inngå/undertegne planleggings- og utbyggingskontrakter i henhold til vedtatt

budsjett eller vedtak fattet av kommunestyre/formannskap.

 

8) Fullmakt til å undertegne gjeldsbrev og pantedokument på vegne av Nordreisa kommune.

 

9) Fullmakt til å undertegne festekontrakter for kommunale eiendommer.

 

10) Fullmakt til å undertegne festekontrakter og skjøter.

 

11) Fullmakt til å igangsette frivillig grunnerverv i henhold til vedtatte planer og til å anke

over skjønn.

 

12) Fullmakt til å begjære tvangsfullbyrdelse i forbindelse med besittelse av ekspropriert areal

iht. avholdt skjønn.

 

13) Tildeling av tomter. Søknader om større industritomt/forretningstomt tildeles av formannskapet, når formålet er i tråd med gjeldende reguleringsplan.

 

14) Tildeling av tilleggsareal til tomter, og salg av tomter som ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan, gjøres av driftsutvalget.

 

15) Granneloven av 16. juni 1961 nr. 15. Kommunedirektør får fullmakt til å opptre på kommunens vegne i naboforhold.

 

Der det foreligger konkurser, gjeldsordninger, eller domsavgjørelser, går disse foran

kommunedirektørs delegasjon og skal behandles i forhold til gjeldende lovverk / domsavgjørelse.

 

 

 • Økonomisaker – kjøp – avtaler

1) Ved enkeltkjøp avgjør kommunedirektør kjøpsform/kjøp i.h.t. innkjøpsreglement

 

2) Som prosjektleder har kommunedirektør fullmakt til å :

a) innhente og godta tilbud/leveranser under kr. 1 000.000,- eks m.v.a., samt

b) foreta tilleggsbestillinger/innkjøp uten pristilbud innenfor en ramme på kr.100.000,- eks. m.v.a. pr. tilfelle. Pkt. b kan delegeres til byggeleder.

 

3) Alle regninger vedr. byggeprosjekt anvises av kommunedirektør eller den kommune-direktør bemyndiger.

 

4) Ved samordnet prosess mellom reguleringsplan og utbyggingsavtale gis kommunedirektør, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalene etter at den aktuelle plan er

godkjent.

For utbyggingsavtaler som fremforhandles etter at den aktuelle plan er vedtatt gis

kommunedirektør, eller den han bemyndiger, fullmakt til å undertegne avtalen, uten å forelegge avtalen for formannskapet, dersom den ikke medfører vesentlige omprioriteringer eller økonomiske forpliktelser for kommunen.

Avtaler som medfører vesentlige omprioriteringer eller økonomiske forpliktelser skal forelegges formannskapet.

 

5) Fullmakt til å undertegne avtaler godkjent av kommunestyre/formannskap og avtaler som

ligger innen de rammer kommunestyre/ formannskap har trukket opp. Kommunedirektør kan

delegere denne myndighet til sektorleder.

 

6) Delegasjon i utbyggingssaker byggesaker til kommunedirektør:

Fullmakt til å innhente og godta tilbud på arbeid/leveranser under kr. 1 000.000.- eks mva.

Kommunedirektør gis fullmakt til å innhente ekstern bistand til utarbeiding av romprogram,

kostnadsanslag for budsjettering osv. Kontrakter med arkitekt, konsulenter, entreprenører eller

leverandører undertegnes av kommunedirektør.

 

Kommunedirektør skal påse at prosjektene blir gjennomført innenfor rammen av gitte bevilgninger. Dersom det skulle vise seg at det oppstår fare for overskridelser eller andre vesentlige avvik, skal kommunedirektør gi forslag til reduksjoner/dekningsmåte til hovedutvalget.

 

Alle regninger skal anvises av kommunedirektør eller den han/hun bemyndiger.

For øvrig vises det til økonomireglementet kap 7 Reglement for investeringsprosjekter.

 

 • Andre saker

1) Fullmakt til å engasjere juridisk bistand.

 

2) Fullmakt til å avvise klagesaker dersom vilkårene for å behandle dem ikke foreligger, jfr.

forvaltningslovens §33. Dersom avvisningsgrunnen er at klagen er for sent fremsatt får

kommunedirektør imidlertid bare fullmakt til å avvise saken dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet, jfr. forvaltningslovens § 31.

 

3) Kommunedirektør er administrativ leder for kommunens kriseberedskap. Kommunedirektør innkaller kriseledelsen i hht. beredskapsplan for den kommunale kriseledelse. Kommunedirektør gis fullmakt til å iverksette de tiltak krisen krever. Kommunedirektør plikter å orientere formannskapet, så snart det er mulig, om så vel økonomiske, som andre konsekvenser av en krise og dens håndtering.

 

4) Delegert behandlingsansvar etter Lov om behandling av personopplysninger (av 15.06.2018 nr 38 til kommunedirektør.

 

5) Uttalelser, meddelelser m.v.

Kommunedirektør gis fullmakt til å avgi uttalelser og meddelelser m.v. som faller inn under

Formannskapets arbeidsområde og som må anses kurante eller som ikke er direkte bindende.

 

Delegasjon til kommunedirektør i budsjettsaker

Det vises til retningslinjer vedrørende delegasjon av myndighet i budsjettsaker, jfr økonomi-reglementet

 

Delegasjon til kommunedirektør etter særlover

1. Straffeloven av 20.05.2005 nr 28

Med hjemmel i § 79, 5. ledd får kommunedirektør myndighet til å begjære påtale i alle saker som gjelder innbrudd, hærverk på kommunens eiendommer (osv), og forøvrig i de tilfeller der

hensynet til hurtig etterforskning krever rask påtale. (Jfr. kap. I, § 3 nr. 1).

 

2. Lov om eierseksjoner av 16.06.2017 nr 65 25.5.97 nr. 31

Kommunale oppgaver knyttet til loven delegeres til kommunedirektør.

 

3. Lov om kommuner og fylkeskommuner § 13-1.

Kommunedirektøren delegeres til å opprette arbeidsutvalg for Stortings- og sametingsvalg, kommunestyre og fylkestingsvalg, for å foreta prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger. Minst 2 medlemmer av arbeidsutvalget må være til stede under åpningen av omslagskonvoluttene