Møteplan og saksdokumenter 2022

Møtekalender med saksdokumenter fra 18.mars 2022.

Klikk her.

 

 

Møtedokumenter 2022

  feb. mai    
Innkallinger 14 10    
Protokoller 14      

 

Reglement for arbeidsmiljøutvalget

Reglement for arbeidsmiljøutvalget i Nordreisa kommune - Dok id:2015/627-2  - Utgave:1 Skrevet av:Aud Hamnvik Hanssen - Gjelder fra 20. juni 2018
Godkjent av Arbeidsmiljøutvalget
 
Hjemmel
Arbeidsmiljøutvalget er et organ opprettet i henhold til Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv, § 7-1. 
 
§ 1       OPPNEVNING OG SAMMENSETNING
Utvalgets sammensetning
Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være likt representert.  Flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør være representert.
 
AMU skal ha 6 medlemmer med varamedlemmer.  Medlemmene velges for to år av gangen.
De ansattes 3 representanter, med personlige varemedlemmer, oppnevnes på grunnlag av bestemmelsene i Hovedavtalen, § 6. Hovedverneombudet er fast medlem som en av arbeidstakernes medlemmer.
Arbeidsgivers 3 representanter med varamedlemmer utpekes av rådmannen.
Bedriftshelsetjenesten skal være representert i AMU. Bedriftshelsetjenesten er et rådgivende og uavhengig organ som skal representere både arbeidsgiver og arbeidstakersiden. Bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i AMU.
 
Leder velges vekselsvis blant arbeidsgiverens og arbeidstakernes medlemmer.  Leder velges for 2 år av gangen
 
Forøvrig er utvalget beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede.
Avgjørelser treffes med alminnelig flertall.
Den part som ikke har leder, velger for samme tidsrom en representant som sammen med leder og sekretær utgjør et arbeidsutvalg.
 
Representanter fra bedriftshelsetjenesten kan møte med tale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett i arbeidsmiljøutvalget.
Sekretæren har møterett og –plikt, samt tale- og forslagsrett i arbeidsmiljøutvalget.
 
 
§ 2       VALG AV MEDLEMMER
Arbeidsgiver utpeker sine 3 representanter i utvalget, hvorav en av disse tre alltid skal være fra øverste ledelse – rådmann eller en av sektorlederne.
Arbeidstakernes representanter velges i henhold til § 3.10 i forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning. Hovedverneombudet skal være en av representantene for de ansatte. Alle ansatte, unntatt øverste ledelse, har stemmerett og er valgbare ved valg av arbeidstakernes representanter. 
Valget skal være skriftlig og hemmelig.
 
 
§ 3       MØTEPLAN
Arbeidsmiljøutvalget fastsetter selv møtehyppigheten og lager møteplan.  Det skal normalt holdes minst 4 møter per år.  Dersom minst to utvalgsmedlemmer krever det, skal arbeidsmiljøutvalget holde møte.
 
 
§ 4       ANSVARSOMRÅDE
Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.  Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.
 
Lovpålagte oppgaver for AMU (Arbeidsmiljølovens § 7-2, Hovedavtalens del B, §5 og forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg omfatter bl.a.:)
behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste
behandle spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet
behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet (AML § 18-9)
behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak
delta aktivt i virksomhetens helse- miljø- og sikkerhetsarbeid 
delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.
delta ved etablering og vedlikehold av internkontrollsystemer, jfr. AML § 3-1
vurdere helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger
gjennomgå alle rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet, ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre gjentagelser
gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og måleresultater
ved behov behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne
 
 
Dersom AMU mener det er nødvendig for å verne liv og helse, kan utvalget kreve at arbeidsgiver gjennomfører konkrete tiltak for å bedre arbeidsmiljøet.  AMU kan sette en frist for når tiltakene skal være gjennomført.
 
AMU kan ikke kreve tiltak utenfor arbeidsmiljølovens område.  Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at det skal foretas undersøkelser av sakkyndige, fagpersoner eller en granskningskommisjon som utvalget oppnevner.
 
 
Saker hvor arbeidsmiljøutvalget har avgjørelsesmyndighet innenfor rammen av vedtatt budsjett:
intern informasjon, herunder bl.a. sammensetning og referat fra møter
velferdstiltak/fordeling av velferdsmidler (eks IA-pris)
rehabilitering av alkohol- og narkotikamisbrukere (AKAN-opplegg), inkludert utarbeiding av retningslinjer, samt oppnevning av AKAN-kontakt.
intern attføring av arbeidstakere – med dette menes at AMU skal påse at tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne og bedriftsintern attføring blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte
utarbeide retningslinjer for forslagsvirksomhet og foreta premiering innenfor budsjettrammene
utarbeide retningslinjer for introduksjon av nyansatte
for å finne ut om det foreligger helsefare, kan AMU kreve at arbeidsgiver gjennomfører målinger eller andre undersøkelser av arbeidsmiljøet.
hvis arbeidsgiver ikke ønsker å gjennomføre utvalgets vedtak, skal spørsmålet legges fram for Arbeidstilsynet for avgjørelse.
 
Hvis arbeidsgiver ikke ønsker å gjennomføre utvalgets vedtak, skal spørsmålet legges fram for Arbeidstilsynet til avgjørelse.
 
Saker hvor arbeidsmiljøutvalget har uttalerett:
planer/retningslinjer for kommunens utdanningstilbud
endring i bemanning og/eller organisering av virksomheten.  Både kortsiktige og langsiktige planer
årsbudsjetter og økonomiplaner, samt andre langtidsplaner som har betydning innen området
omdisponering av lokaler
ved innføring eller vesentlig endring av datasystemer
avsetning av midler til opplæring på årsbudsjett og økonomiplan
 
Foruten de oppgaver som er nevnt i arbeidsmiljølovens § 7-2, skal utvalget i henhold til forskriftenes (forskrift om organisering, ledelse og medvirkning) § 2-3:
delta i å utarbeide handlingsplan for verne- og miljøarbeidet i virksomheten
foreta befaringer for å kartlegge behovet for verne- og miljøtiltak
gi råd om prioriteringer av virksomhetens planer i arbeidsmiljøspørsmål og selv ta opp spørsmål om nye tiltak
fastsette retningslinjer for introduksjon av nye arbeidstakere med hensyn til verne- og miljøarbeidet
se til at arbeidsgiver sørger for opplæring av nye tilsatte så snart som mulig
arbeide for at tilsatte får innsikt i arbeidsmiljøproblemer og søke medvirkning i verne- og miljøspørsmål
 
 
 
 
§ 5       UNDERUTVALG
Arbeidsmiljøutvalget kan oppnevne flere underutvalg hvis utvalget finner det hensiktsmessig.  Underutvalg rapporterer fortløpende til arbeidsmiljøutvalget.
 
 
§ 6       SAKSBEHANDLINGEN I ARBEIDSMILJØUTVALGET
Utvalget tar opp spørsmål på eget initiativ eller etter anmodning fra et verneombud.  Enhver arbeidstaker kan også henvende seg til utvalget med et arbeidsmiljøproblem.
 
 
§ 7       SAKER TIL AMU
Saker som ønskes tatt opp i utvalget merkes «til arbeidsmiljøutvalget» og leveres servicetorget eller sendes per e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no
Utvalget drøfter de saker utvalget behandler, først med sikte på å oppnå enighet.  Finner ikke utvalget fram til en løsning medlemmene kan bli enige om, skal det foretas avstemming. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
 
Det skal skrives protokoll fra møtene i arbeidsmiljøutvalget.  Ved avstemminger skal både flertallets og mindretallets standpunkt protokolleres.
 
 
§ 8       SEKRETARIAT
            Servicetorget er sekretariat for AMU.
Alle møteinnkallinger gjøres av servicetorget og innkalling foretas i henhold til det saksbehandlingssystem og digitale verktøy kommunen til enhver tid bruker. 
Saksliste sendes ut etter godkjenning fra leder av AMU.
 
Alle møtene protokolleres i saksbehandlingssystemet og protokoll oppbevares på en forsvarlig måte.  Protokollering skjer elektronisk under møteavvikling og møteleder må tilrettelegge og strukturere møtene slik at sekretariatet får anledning til å fullføre protokollen under møtet.  Protokollen bør skrives under før møtet avsluttes under forutsetning av at det er teknisk mulig.
 
Som hovedregel sendes møteinnkalling ut senest 8 dager før møtedag.
 
Møtet skal gjøres kjent på en hensiktsmessige måte.  Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møtet, oversikt over de saker som skal behandles og opplysning om hvor saksdokumentene er lagt ut.
 
Innkallingen sendes medlemmene og varamedlemmene og andre med møterett i en eller flere saker.  Innkallingen sendes elektronisk og sakspapirene kan hentes på servicetorget.
 
Saker som i medhold av lov om offentlighet i forvaltningen er unntatt offentlighet utleveres kun møtene medlemmer/varamedlemmer.  Disse sakspapirene skal leveres møtesekretær for makulering når møtet er slutt.
 
 
§ 9       TAUSHETSPLIKT
Utvalgets medlemmer/varamedlemmer har taushetsplikt, jfr § 10 i forskrift til arbeidsmiljøloven, «verneombud og arbeidsmiljøutvalg».

Medlemmer og kontaktinformasjon 2022

Arbeidsmiljøutvalget  pr. 2022

Faste medlemmer Personlig vara
Hovedtilitsvalgt fagforbundet: Rodner Nilsne Marit Fredriksen Aarsand
Hovedtilitsvalgt utdanningsforbundet: Ola Dyrstad Ramona Arild
Hovedverneombud: Beate Severinsen Heidi Jensen
Arbeidsgiver: Jan-Hugo Sørensen  
Arbeidsgiver service- og personaltjenester: Christin Andersen  
Arbeidsgiver drift og utvikling: Dag Funderud

Oppvekst og kultur: Siri Ytterstad

Bedriftshelsetjenesten: Inveni Tor Jørgen Johansen

 

Leder: kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen

 
Utvalgssekretær: Iris Jakobsen  

 

Årsmeldinger arbeidsmiljøutvalg

Her legges årsmeldinger innn ....