Planområdet berører følgende gårds- og bruksnummer i Nordreisa kommune:

Gårdsnummer: 46. Bruksnummer: 3, 8, 9, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 53, 55, 57 og 59.

Gårdsnummer: 47. Bruksnummer: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 35, 38, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 62, 64, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 96, 97, 98, 99, 111, 112, 119, 126, 138, 142, 145, 151, 178, 189, 191, 192, 193, 195, 198, 199, 203, 204, 207, 208, 210, 211, 216, 217, 219, 224, 233, 251, 255, 257, 259, 261, 265, 278, 286, 290, 296, 297, 302, 303, 314, 319, 320, 353, 354, 363, 378, 385, 389, 390, 391, 400, 408, 410, 411, 412, 418, 422, 425, 426, 429, 432, 433, 435, 436, 442, 443, 469, 474, 478, 480, 488, 489, 490, 492, 495, 497, 498, 501, 502, 503 og 504.

Planområdet er avgrenset som vist med sort stiplet linje på kartutsnittet under, og er på ca. 441 dekar. På kartutsnittet vises eiendomsgrenser med tynne røde linjer.

Planområdet inkluderer areal fra Jernelvas nordlige bredd til Leirbuktsvingene, i hovedsak langs E6.

Arealet er i stor grad regulert tidligere, med unntak av et areal lengst sør ved Leirbuktsvingene og et lite areal på GBR 47/469. Berørte reguleringsplaner har plan ID 19421979_001, 19421979_002, 19421979_003, 19421979_004, 19421979_006, 19421979_008, 19421988_003 og 19422006_006. Planområdet grenser til reguleringsplan med plan ID 19422007_001. I kommuneplanens arealdel er planområdet satt av til følgende formål: detaljeringssone – videreføring av reguleringsplan (910), boligbebyggelse (1110), forretninger (1150), offentlig eller privat tjenesteyting (1160), fritids- og turistformål (1170), næringsbebyggelse (1300), veg (2010), lufthavn (2030), hovednett for sykkel (2050), parkering (2080) og LNFR (5100).

Formålet med detaljreguleringen er å følge opp endringer av arealformål vedtatt i kommuneplanens arealdel, forbedre trafikksikkerheten i området og legge til rette for arealer til næringsvirksomhet langs E6 i den nordlige delen av planområdet.

Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026.

Konsekvensutredning er vurdert, men kommunen har konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning.

Forslagsstiller er Nordreisa kommune, og kommunen står også for utarbeidelse av planen.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev.

Merknader til oppstartsvarselet sendes skriftlig til: Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller postmottak@nordreisa.kommune.no innen 1. desember 2015.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås ved henvendelse til kommunen.

Videre saksgang:

Etter at merknadsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet, og saksbehandlet av kommunen. Etter første gangs politisk behandling vil planen bli lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Kart til oppstartsbrev.pdfKart til oppstartsbrev - Kopi_500x708.jpg