Høringen er sendt ut til alle offentlige høringsinstanser, og en del organisasjoner som berøres av kommunenes planforslag. Høringsdokumentene kan lastes ned for lesing lengre ned på denne siden og på www.skjervoy.kommune.no. Eventuelt kan du henvende deg til Servicetorget i Nordreisa kommune eller Sentraladministrasjonen i Skjervøy kommune.

Planbeskrivelsen med planbestemmelsene beskriver hva sjøarealene (kan) brukes til og hva de ulike fargene på kartet betyr. Planbeskrivelsen forklarer også hvordan planen er bygd opp med konsekvensvurderinger og areal-ROS (Risiko og sårbarhets analyse). Planbestemmelsene gir bestemmelser til områdene i plankartet, og er det verktøyet  som kommunene bruker i sin saksbehandling. Planbestemmelsene er juridisk bindene.

Plankartet viser hva som kan bygges ut og angir plassering i kartet. Hver type formål har sin egen farge. Kartet er juridisk bindene.

I løpet av høringsperioden vil det bli avholdt åpne høringsmøter. Dette vil bli annonsert i forkant.

Merknader til kystsoneplanen må sendes inn skriftlig med vanlig post til kommunene Nordreisa og Skjervøy eller på e-post til følgende adresser innen 12. mai 2014:

Nordreisa kommune

Postboks 174

9156 Storslett

post@nordreisa.kommune.no

Skjervøy kommune

Postboks 145-G

9189 Skjervøy

post@skjervoy.kommune.no

 

 

 

 

 

Har du spørsmål? Kontakt kystsoneplanlegger Svein Solberg på e-post: svein.solberg@skjervoy.kommune.no eller telefon: 992 36 091.

 


Plandokumenter - Kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy kommune 2014-2026:

Høringsbrev

Planbeskrivelse med planbestemmelser

Plankart

Konsekvensvurdering med risiko- og sårbarhetsanalyse

Temakart 1: Fiskeri - oppvekstområder, gyteområder og lokaliteter for akvakultur

Temakart 2: Fiskeri - område for passive fiskeredskaper og lokaliteter for akvakultur

Temakart 3: Fiskeri - område for aktive fiskeredskaper og lokaliteter for akvakultur

Temakart 4: Ankringsplasser, dykkermål, rekreasjonsområder på sjøen og laksesett

Temakart 5: Aktsomhetsområde for skred

Temakart 6: Gammel kystsoneplan for Skjervøy kommune

Temakart 7: Gammel kystsoneplan for Nordreisa kommune