Søke dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag

Kommunen minner om behandlingstid på søknadspliktig motorferdsel, og ber om at søknader sendes inn seinest 2 uker - 14 dager - før førstkommende utvalgsmøter.

For å søke må en dispensasjonssøknaden fylles ut. Søknader bes utfylles med så mye informasjon som er aktuelt som mulig. Søknadsskjemaet og veileder er tilgjengelig under:

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med saksbehandler i arbeidstiden.