Under finner du skjema for melding om kjøring til de ulike formålene med tilhørende forklaring og kommunens vedtatte retningslinjer. Husk at nøyaktig trase på kart må tegnes inn og følges.

Nasjonal forskrift § 3d - Kjøring i samsvar med byggetillatelse

Det kan brukes snøskuter til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse, dersom byggetomten ikke befinner seg i tilknytning til brøytet bilveg.

Kommunen har vedtatt følgende retningslinjer til bestemmelsen:

Før kjøring starter med hjemmel i motorferdselforskriftens § 3d, skal melding sendes til Nordreisa kommune. Meldingen skal inneholde navn, adresse, telefonnummer til den som skal kjøre. Kopi av byggetillatelse og kart med inntegnet kjøretrase skal legges ved meldingen. Kommunen tillater at det kan benyttes snøscooter for transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk fra nærmeste bilveg til byggetomt inntil tre år fra byggetillatelse er gitt.

Skjema for melding om kjøring for transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i samsvar med byggetillatelse jf. nasjonal forskrift § 3d

 

Nasjonal forskrift § 3e - Preparering av skiløyper

Det kan brukes snøskuter eller trakkemaskin til opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Nordreisa kommune har tidligere regnet grendelag under denne bestemmelsen, men dette er tilbakevist av Statsforvalteren og kan ikke lenger tillates.

Nordreisa kommune har vedtatt følgende retningslinjer til bestemmelsen:

Opparbeiding av skiløyper og skibakker for allmennheten kan gjøres av hjelpekorps, idrettslag, turlag, turistbedrifter, kommunen eller de som kjører på vegne av kommunen. Det kan benyttes tråkkemaskin eller snøscooter. Ved bruk av snøscooter skal det som hovedregel benyttes løypeplog. I spesielle tilfeller som ved starten av sesongen (tråkke såle) og ved store snøfall, kan det kjøres uten løypeplog. Hvis det er ønske/behov for tilførselsløype skal den også merkes på kartet.

Før kjøring starter med hjemmel i motorferdselforskriftens § 3e, skal melding sendes til Nordreisa kommune. Meldingen skal inneholde navn på laget/bedriften, dens leder, navn på kjørere, kart med område og/eller trase inntegnet. Hvert lag/bedrift kan normalt ha inntil 3-5 kjørere i hvert område/trasé.

Ansvarlig leder laster ned mal fra kommunens hjemmeside og utsteder en bekreftelse til alle som skal kjøre løypene. Bekreftelsen skal medbringes under kjøring. Grunneiers tillatelse, utenom Statskog, må innhentes av ansvarlig leder. Løyper i eventuelle naturreservat skal ikke kjøres uten tillatelse fra Statsforvalteren. Kjøringen kan skje i tidsrommet fra det er kjørbart med scooter på høsten til og med 4. mai. Kjøring av løyper i nøkkelbiotoper vil kunne avgrenses i avsluttende tid for å ivareta hensyn etter naturmangfoldloven § 8. 

Skjema for melding om kjøring i forbindelse med opparbeiding og preparering av skiløyper for allmennheten og konkurranser jf. nasjonal forskrift § 3e

 

Nasjonal forskrift § 3f - Vitenskapelige undersøkelser og dyretelling

Det kan brukes snøskuter på vinterføre til nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser, herunder dyretellinger og liknende registreringer, etter oppdrag fra forskningsinstitusjon. Det er ikke lenger tillatt å gjennomføre elgtelling i privat regi etter denne paragrafen.

Nordreisa kommune har vedtatt følgende retningslinjer til bestemmelsen:

Forskningsinstitusjoner som skal benytte snøscooter i sitt arbeid skal melde fra til Nordreisa kommune, før kjøringen skal skje. Meldingen skal inneholde navn, adresse telefonnr, tidspunkt og område for kjøringen.

Skjema for melding om kjøring i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser og dyretellinger jf. nasjonal forskrift § 3f