Link for hjelpetelefoner, chat og meldingstjenester finner du her: Lenke til hjelpetelefoner, char og meldingstjenester innen psykisk helse

Med rus menes: alkohol, narkotika, medikamenter og spilleavhengighet.

Tjenesten gir følgende tilbud:

 • ROP-tjenesten tilbyr lavterskel samtaletilbud til ungdom og unge voksne mellom 15-25 år "ROP-ung" der du kan snakke med helsepersonell. Du tar kontakt og får raskt en time uten henvisning fra lege. Vi har taushetsplikt og tilbudet er gratis". Link til ROP-ung: ROP-ung.
 • Kartlegging, henvisninger, akutte og planlagte samtaler og hjemmebesøk.
 • Individuell og helhetlig planlegging, koordinering på tvers av kommunale og spesialist-helsetjenesten, politi, fengselsvesen/kriminalomsorgen, LAR (legemiddelassistert rehabilitering) osv.
 • Hjelp til å koordinere tiltak og tjenester, samt deltakelse i nødvendige samarbeidsmøter og ansvarsgrupper
 • Råd og veiledning
 • Innsøking til rusbehandling
 • Oppfølging gravide rusmiddelmisbrukere
 • Oppfølging/tvang i henhold til helse –og omsorgstjenestelovens kap 10, herunder mistanke om rus i svangerskap og/eller ved fare for brukernes eget liv og helse.
 • Oppfølging før, under og etter institusjonsopphold
 • Tilbud om individuell plan.
 • Strategiplanlegging i.h.t generell forebygging blant barn, unge, voksne og familier.
 • Lavterskel aktiviteter for befolkningen generelt.

 

Rus og psykisk helse arbeider for å gi tjenester av god kvalitet, og vi har fokus på at våre ansatte skal ha bred kompetanse innen rus og psykiatri. Vi ønsker at vårt tilbud skal være preget av samarbeid og gjensidig respekt. Alle tiltak blir individuelt tilpasset den enkelte bruker, og er i tråd med gjeldende regelverk og faglige retningslinjer.

Rus og psykisk helse er en frivillig tjeneste hvor du selv kan ta kontakt gjennom telefon, personlig oppmøte eller skriftlig pr. brev eller sms.

Er du pårørende, klikk HER

Pakkeforløpet

Pakkeforløpenes mål er å styrke det helhetlige behandlingstilbudet til pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer.

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet - Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Tjenesten administrerer tiltak  etter Lov om kommunal helse- og omsorgstjenester rettet mot mennesker som sliter med rus og psykisk helse utfordringer.  Dette innebærer:

Miljøterapeutisk oppfølging i form av tiltak som lærings- og mestringsstrategier for å mestre dagliglivets utfordringer er en viktig del av tjenestetilbudet. Dette innebærer mestrings/støtte og strategisamtaler og praktiske mestringsøvelser, følge til samarbeidsmøter og institusjoner m.m.

I henhold til helsedirektoratets satsingsområder og kommuneplanens samfunnsdel, jobber virksomheten målrettet mot kommunens målsettinger om fokus på folkehelse, med primær- og sekundærforebygging.