Den vedtatte planen vil påvirke mange, enten du er nabo til nye tiltak, er grunneier som berøres direkte, er forslagsstiller eller en kombinasjon av flere.

  • Grunneier: Du kan ha rett til innløsning.
  • Forslagsstiller: Sjekk om ditt forslag er kommet med, og hvilke bestemmelser arealet har. Dersom det er krav til reguleringsplan for tiltaket er dette neste trinn i prosessen.

Arealdelen består av en rekke dokumenter, der planbeskrivelsen, planbestemmelsene og plankartet er hoveddokumentene. Du finner alle dokumentene i kommunens planarkiv.