Eldrerådet er et særlovsorgan og en lovbestemt del av det kommunale system, og ble opprettet for å ivareta eldres interesser

Utdrag fra reglementet:
"Eldrerådet skal forelegges alle kommunale saker som angår eldres levekår før beslutning foretas i kommunen. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.
 
Det kan ikke tas opp enkelttilfeller som angår enkeltpersoner i møtene, men rådet vil være behjelpelig med å finne fram til den rette instans som har avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker.
 
Leder og sekretær skal i samråd sørge for at saker som har betydning for eldrerådet blir behandlet.
 
Eldrerådet skal ha følgende saker til uttalelse:
  • Sektorplaner med interesse for eldre
  • Andre saker som tiltaksplaner og tiltak i helsesektoren, i hjemmetjenesten, behov for intuisjonsplasser og trygdeboliger, transporttilbud i kommunen, boligprogram, saniferdselssaker, kulturtiltak og kommunale avgifter.
Eldrerådet har møte- og talerett i alle kommunale utvalg som behandler saker i henhold til §2.
 
Eldrerådet skal hvert år utarbeide en melding om virksomheten sin. Meldingen skal legges fram for kommunestyret.
 

Eldrerådet 2019 - 2023

Faste medlemmer  Personlig varamedlem
Tanja Birkeland (Sp) Jonny Henriksen (Frp)
Tore Yttregaard (H) Margit Hansen-Krone (H)
Nordreisa Pensjonistforening  
Faste medlemmer Personlig varamedlem 
Marit Føre  Roy Johnsen
Knut Morten Pedersen Borghild Wilhelmsen
Postens pensjonistforbund  
Fast medlem  Personlig varamedlem 
Ella Halvorsen  Tove Ringstad 

Møtedokumenter 2020

Møteinnkalling Møteprotokoll