NordreisaSkjervøyKystplan

Kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy kommuner 2014-2026, 1.gangs høring og offentlig ettersyn

  I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges kommuneplanens arealdel 2014-2026 ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn. Saken ble beh...
tre logoer

Kommuneplanens arealdel er ute på andre gangs høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges kommuneplanens arealdel 2013-2025 ut til 2.gangs høring og offentlig ettersyn etter 2. gangs behan...
kommunevaapen-2

Offentlig ettersyn - Storsletta hyttefelt, gnr 81, brn 1 i Nordreisa

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 – 10, jf. § 12 – 11 vedtok driftsutvalget i møtet 25.04.13 at forslag til privat reguleringsplan for Storsl...
k-nordre

Ønske om innspill til "Planstrategi for Nordreisa 2012-2015"

Planstrategi er en nytt verktøy i det kommunale plansystemet. Planen gir en kort beskrivelse av overordnede føringer og utviklingstrekk for Nordreisa ...
Plansystemet-nett

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel legges ut til høring.

Formannskapet i Nordreisa har i møte den 26.06.2012 vedtatt at forslag til kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel skal legges ut til høring og off...
renovasjonsbil

Høring – Revidert renovasjonsforskrift

Med hjemmel i forurensningslovens § 30, 33, 34, 37, 79, 83 og 88 har kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen utarbeidet...
Plandokument

Melding om oppstart av reguleringsplan gnr 29/21 Svartfoss

I medhold av plan- og bygningslovens $$ 12-1, 12-8 og 12-14 varsles oppstart av privat detaljreguleringsplan for hytteområde-turistanlegg ved 1942/29/...
Kart-reisafjellet

Reguleringsplan ny E6 Langslett - Sørkjosen og massedeponi / massetak ved Langslett. Høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplaner for ny E6 Langslett til Sørkjosen og Massedeponi/massetak ved Langslett legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 18.mar...
Web levert av CustomPublish AS