Spørretime:  kl 11.00 – 11.30

 
0017/05  Referater 23. juni
0018/05  Årsmelding 2004 for Nordreisa kommune
0019/05  Regnskap 2004 for Nordreisa kommune
0020/05  Årsmelding 2004 for Nordreisa kontrollutvalg
0021/05  Søknad om utvidelse av utendørs skjenkeområde - Merkbar
0022/05  Søknad om skjenkebevilling - uteservering Grillstua mat og
             vinhus
0023/05  Valg av diverse nemnder, råd og utvalg
0024/05  Rotsund barnehage flytting til Rotsundelv skole
0025/05  Regnskap-/budsjettrapport pr 1.6.05 Nordreisa 
kommune
0026/05  Foreløpige budsjettrammer for 2006
0027/05  Salg av kommunens utleieboliger
0028/05  Ny administrativ organisering i Nordreisa kommune
0029/05  Reguleringsplan hytteområde gnr 54/2, 19
0030/05  Søknad om omregulering av gnr 47/10
0031/05  Reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg ved Rovdas
0032/05  Interkommunalt ikt-prosjekt i Nord-Troms
0033/05  Kystsoneplan Nord-Troms