Sykestue – medisinsk behandling og observasjon

Sykestua er samlokalisert med Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms.

Avdelingen har totalt fire senger, to øyeblikkelig hjelp senger og to korttidssenger. Sykestua har daglig legevisitt, gode laboratorietjenester, tilgang på røntgen og telemedisinske løsninger.

 

Øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp):

To av sengene er avsatt til ø-hjelp. Inntaksområdet for sykestuesengene er i hovedsak Nordreisa kommune og de som oppholder seg her. Henvisning til denne tjenesten går gjennom legevaktslege, fastlege eller lege på UNN.

Sykestua er et lavterskeltilbud som ivaretar akuttmedisinsk diagnostikk og behandling. Det tilbys utredning og stabilisering før transport til sykehus. Det foretas observasjon og behandling av tilstander der sykehusinnleggelse ikke anses som nødvendig eller fordi det kan gis tilsvarende behandling på sykestua.

Hovedgrupper av pasienter som legges inn i sykestuene er: Kreft, hjerneslag, brudd og luftveissykdommer, synkope (besvimelser), sepsis (blodforgiftning), blodtransfusjoner, cellegiftbehandling, hjertesvikt, akutte magesmerter, forvirring/ delirium, angst/depresjon/selvmordsfare, avrusning for alkohol og narkotika, og behandling og pleie i livets sluttfase.

 

Korttidsopphold på sykestua:

Korttidsopphold tildeles i følgende situasjoner:

•            Personer som sykehuset vurderer som utskrivningsklare til kommunen, men som ennå ikke er i stand til å reise hjem og har behov for et høyere omsorgsnivå enn andre korttidsplasser i kommunen, f.eks. der det er behov for sykepleierassistanse døgnet rundt. 

•            Personer der ø-hjelps oppholdet på sykestua er avsluttet men der behovet for et høyere omsorgsnivå fortsatt er tilstede.

Det betales egenandel for korttidsopphold.