Nordreisa kommunes driftsregnskap for 2013 er avlagt i balanse

Nordreisa kommune har avlagt regnskap til revisjonen jfr kommunelovens § 48.

Årsregnskapet for 2013 er avlagt med et driftsregnskap i balanse. Netto driftsresultat var på 4,23 %.

Inndekning av tidligere års merforbruk er for 2013 i henhold til forpliktende plan med Fylkesmannen i Troms og Kommunaldepartementet og utgjør 7,6 mill kr.

 

Investeringsregnskapet er avlagt med en underdekning på 4,5 mill kr.