Boligpolitisk strategi

Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god livskvalitet. Nordreisa kommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal kunne etablere seg og ha egen bolig. Med bakgrunn i dette vedtok Nordreisa kommunestyre i møte 12. juni 2014, ny Boligpolitisk strategi 2014 – 2024. Boligpolitisk strategi 2014-2024 skal imøtekomme og være redskap for helhetlig planlegging innenfor boligpolitikken jfr. Utfordringer i kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsdelen skal revideres annethvert år.

Klikk her for nedlasting av boligpolitisk stategi