Avlastningsboligen (Guleng bo- og avlastning) gir avlastning til familier med hjemmeboende funksjonshemmede barn og unge.

En ønsker å gi brukerne omsorg og tjenester ut fra individuelle behov med fokus på livskvalitet og ivaretakelse av den enkeltes interesser. Vi tilstreber nært samarbeid med den enkeltes pårørende. Tjenesten skal være i samsvar med den enkeltes individuelle tiltaksplan, hvor også habiliteringsplan og rehabiliteringsplan inngår.