Valget avgjør hvem som skal styre Nordreisa de neste fire årene

I år er det kommunestyrevalg og fylkestingsvalg.

Vi skal velge 21 representanter til kommunestyret i Nordreisa. Disse folkevalgte skal representere oss innbyggere og ta beslutninger på våre vegne.

Lokaldemokratiet i Norge gir kommunene visse faste oppgaver. Tanken bak dette er at de som bor i en kommune kjenner de lokale forholdene best, og vet best hvordan de bør løses. Kommunen har ansvar for viktige velferdstjenester som skole, helsestasjon og eldreomsorg, og kulturtilbud som bibliotek og fritidsklubb. I tillegg har kommunen blant annet ansvar for vann, søppel, og lokale veier og miljøtiltak. En annen viktig oppgave er å bestemme hva ulike områder i kommunen skal brukes til, for eksempel om det skal opprettes en park eller bygges nye boliger.

Ved å stemme er du med på å påvirke hvordan disse oppgavene blir gjort i Nordreisa. Partiene/gruppene som får flest stemmer i valget får størst innflytelse, og bedre muligheter til å få gjennomslag for sin politikk. Gjennom å stemme på politikere som deler dine meninger og ønsker, er du med på å påvirke hvordan kommunen og lokalmiljøet ditt skal være.

 

 

Kommunstyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske myndighet, og består av 21 folkevalgte fra ulike politiske pariter. Kommunestyret bestemmer hovedlinjene i hvordan kommunen utvikles. Det er bystyret som hvert år vedtar budsjettet til kommunen og dermed bestemmer hvordan pengene til kommunen skal fordeles

Hovedutvalg, styrer og råd

Hovedutvalg er faste politiske utvalg i kommunen som styres etter formannskapsmodellen. Hovedutvalgene har avgjørelsesmyndighet på sine saksfelt delegert fra kommunestyret, og innstillingsmyndighet i saker der avgjørelsesmyndighet ikke er delegert.

 

Her er oversikt over Nordreisa kommune sine styrer, råd og utvalg 

Kommunestyret og hovedutvalg

Andre utvalg

Råd

andre råd og utvalg

Kommunestyret 7 representanter (repr.) Poliltisk forhandlingsutvalg 3. repr. Eldrerådet 5 repr. Politi råd
Formannskapet 7 repr. Byggekomitè 3 repr. Rådet for funksjonshemmede 5 repr.  Beredskapsråd
Administrasjonsutvalget 7 repr. + 3 ansatte Klageutvalg 8 repr. Ungdomsråd 8 repr Bygdedratktutvalg
Kontrollutvalget Klageutvalg for eiendomssaker 3 repr. Barn - og unges kommunestyre 20-25 repr.  Samarbeidsutvalg barnehager og skoler
Oppvekst- og kulturutvalget 7 repr. Sakkyndigutvalg for eiendomsskatt 3 repr.   Barnas representant i plansaker
Helse- og omsorgsutvalget 7 repr.  Valgutvalg 6 repr.   Kirkelig fellesråd
Driftsutvalget 7 repr Valgstyre   Inerkommunalt forliksråd
Næringsutvalget 5 repr + 2 fra primærnæringen  Samevalgstyret   Interkommunal klagenemd for renovasjonssaker

 

Mange av de folkevalgte organene er lovbestemt. Dette er blant annet kommunestyre, formannskap, kontrollutvalg og partssammensatt utvalg/administrasjonsutvalg. Andre organer er frivillige, det er kommunestyret selv som velger om disse skal opprettes eller nedlegges. Dette kan for eksempel være faste utvalg, kommunestyrekomiteer, kommunedelsutvalg og styre for institusjon. Komiteer er organer som enten kan opprettes av kommunestyret eller av annet folkevalgt organ som har fått myndighet til å opprette dette.

I Nordreisa er formannskapet også valgstyre og samevalgstyre. Videre er formannskapets medlemmer arbeidsgiverrepresentantene i administrasjonsutvalget.
 
For både de obligatoriske og frivillige organene finnes det ulike regler om hvordan de opprettes og settes sammen, hvilken myndighet de har eller kan få delegert, samt regler for åpenhet og saksbehandling for øvrig. Det er disse bestemmelsene som skaper forskjellen mellom de ulike folkevalgte organene. Delegasjonsreglement - vedtatt av Nordreisa kommunestyre sak 70/21 - Nordreisa kommune viser hovedoppdrag og oppgaver både for kommunestyret selv, formannskapet og de andre fem hovedutvalgene, samt ordfører og kommunedirektør. 

Mange av sakene som går til politisk behandling er innom både et eller flere hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret.