Driftsutvalget gjennomførte førstegangs behandling av planen i møtet den 27. juni 2013 i sak 31/13 og vedtok å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommuneplanens arealdel er et verktøy som definerer hovedtrekkene i kommunens overordna arealbruk og som legger til rette for fremtidig arealbruk i kommunen. Planen skal sette rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Dette legger klare rammer for hvordan vi fysisk skal videreutvikle kommunen, og vil ha stor betydning for innbyggere og næringsliv.

Derfor er det viktig for oss, og deg, at du kommer med dine innspill nå. Spesielt viktig er det dersom du har planer som krever bruk av areal på din egen eiendom (eller på andres), eller ser at dagens arealformål i et område bør endres. Det er nå vi kartfester arealer og setter bestemmelser for fremtiden.

Arealplanen består av en planbeskrivelse med vedlegg, plankart og planbestemmelser. Disse kan du laste ned lengre ned i denne artikkelen eller fra planarkivet.

I løpet av høringsperioden vil det bli avholdt åpne høringsmøter på ulike steder i kommunen. Disse vil bli annonsert i forkant.

Merknader til høringsforslaget sendes skriftlig til Nordreisa kommune, Postboks 174, 9156 Storslett eller til postmottak@nordreisa.kommune.no innen 1. oktober 2013.

Kontaktpersoner for planen er Arne Samuelsen (Daglig leder, Nord-Troms Plankontor) arne.samuelsen@nordreisa.kommune.no, tlf: 957 01 264 eller Dag Funderud (Enhetsleder utviklingsavdelinga, Nordreisa kommune) dag.funderud@nordreisa.kommune.no, tlf: 77 77 07 63.

Vær oppmerksom på at det på grunn av ferieavvikling kan være noe vanskelig å få svar på spørsmål før i uke 33.

 

Høringsbrev:

 

Planbeskrivelse

Plankart:

Planbestemmelser