Når det gjelder innkjøp til matvarer, er det først og fremst den enkelte som har ansvar for det. I de situasjoner vedkommende selv ikke klarer å handle, og det ikke er noen noen pårørende eller andre som kan hjelpe til, kan bistand fra hjemmetjenesten være aktuelt.

Tjenesten gis til de som har et særlig hjelpebehov grunnet sykdom eller funksjonsnedsettelse. Det kan søkes på tjenesten med midlertidig eller varig behov for hjelp. Tjenesten tildeles etter en individuell vurdering av behov. 

Slik søker du

Ved behov for hjemmehjelp må du sende søknad til helse- og omsorgsavdelingen. 
Her finner du søknadskjema og mer informasjon om behandling av søknader.

Kriterier/Vilkår

Den som utfører tjenester på vegne av kommunen har rett på best mulig arbeidsmiljø. Det bes om at det ikke røykes når ansatte fra hjemmetjensten er innom.

Det er viktig at ansatte kommer seg fram for å kunne gjøre sine arbeidsoppgaver, mottaker bør sørge for at veien er brøytet og strødd. Hjelpemidler som kost, støvsuger og lignende må finnes i boligen.

Tjenestemottakeren må være tilstede når tjenesten skal utføres.

Hva må du betale?

Egenandelen avhenger av mottakerens eller husstandens inntekt og antall timer per måned. Se under "Priser" nedenfor.

Hvem kommer hjem til deg?

Ansatte i hjemmetjenesten arbeider i en turnusordning, noe som tilsier at det vil være forskjellige personer som gir bistand til den enkelte. Vi prøver likevel å tilpasse turnusen slik at det ikke blir for stort skifte av ansatte som kommer hjem til deg. Personalet har arbeidstøy og skal kunne legitimere seg med Nordreisa kommunes identitetskort.